Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Основні риси управління в кооперативах
 


Оскільки всі кооперативи - добровільні об'єднання, вирішальне значення для управління ними має воля кооператорів, але їх рішення повинні відповідати закону та статуту кооперативу. Ці рішення можуть бути прийняті кооператорами як безпосередньо (на загальних зборах або іншим шляхом, що допускаються законом, наприклад, кооперативним референдумом), так і через своїх представників, якими є обираються загальними зборами органи (правління, наглядова рада, голова кооперативу та ін.) Обирається також господарська або ревізійна комісія (ревізор), можливе призначення загальними зборами аудитора (для великих кооперативів - аудиторської організації), який перевіряє фінансовий стан кооперативу.
Разом з тим в управлінні різними видами кооперативів є і відмінності. Воно залежить в основному від виду діяльності - виробничої або невиробничої. У виробничих кооперативах головне значення має управління виробничою діяльністю, цьому підпорядкована структура управлінських органів (наприклад, особлива ланка бригадирів - первинних організаторів праці в сільськогосподарських та деяких інших виробничих кооперативах). У невиробничих кооперативах (наприклад, споживчих товариствах) головне місце в управлінській діяльності займає забезпечення кооператорів послугами, хоча і в таких кооперативах може бути виробнича діяльність (наприклад, збір дикорослих плодів, їх переробка і продаж через торгові точки, що належать кооперативу).
Крім того, відмінності в управлінні обумовлені відмінностями в організації кооперативів - централізованою або децентралізованою. При централізованої організації існує управлінська вертикаль (наприклад, управлінські органи районних спілок споживчої кооперації,). Хоча ця вертикаль має суспільний характер (кооперативи зберігають свою самостійність), все ж рекомендації вищестоящих органів приймаються до виконання: від них в якійсь мірі залежить матеріальне забезпечення сільських споживчих товариств.

3. Виробничий кооператив, його створення, членство, реорганізація та ліквідація


Виробничий кооператив (артіль) - це добровільне об'єднання фізичних осіб (громадян і негромадян) для спільної виробничої та іншої господарської діяльності. У виробничих кооперативах така діяльність повинна бути заснована не тільки на об'єднанні пайових внесків членами кооперативу, а й на їх особистій трудовій і іншій участі в справах кооперативу. Серед видів діяльності виробничих кооперативів можуть бути виробництво, переробка, збут промислової та іншої продукції, торгівля, будівництво, побутове та інші види обслуговування, видобуток корисних копалин, інших природних ресурсів, збір і переробка вторинної сировини, проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт , а також надання медичних, правових, маркетингових та інших не заборонених законом видів послуг.
Виробничий кооператив утворюється виключно за рішенням його засновників. Число членів кооперативу не може бути менше п'яти осіб. Членами кооперативу можуть бути особи, які внесли встановлений статутом кооперативу пайовий внесок, досягли віку 16 років. Розмір і порядок внесення пайового внеску визначаються статутом кооперативу. У разі смерті члена кооперативу його спадкоємці можуть бути прийняті у члени кооперативу. В іншому випадку кооператив виплачує спадкоємцям вартість паю, належні померлому заробітну плату, премії та доплати. Юридичні особи членами виробничого кооперативу бути не можуть, але має право брати участь у діяльності кооперативу через свого представника. Зазвичай така участь юридичних осіб виражається в різних формах допомоги кооперативу (у тому числі у фінансовій підтримці).

Якщо член кооперативу не приймає трудової участі в його діяльності, він зобов'язаний вносити два пайових внеску: початковий, рівний внесками інших членів, і додатковий, розмір якого встановлюється виробничим кооперативом. Число членів, які беруть участі в діяльності виробничого кооперативу особистою працею, не може перевищувати 25% числа членів, що працюють в ньому.
Член кооперативу має право:
брати участь у виробничій та іншої господарської діяльності кооперативу, а також у роботі загальних зборів членів кооперативу з правом одного голосу;
обирати і бути обраним до наглядової ради, виконавчі та контрольні органи кооперативу;
вносити пропозиції про поліпшення діяльності кооперативу, усунення недоліків в роботі його органів і посадових осіб;
отримувати частку прибутку кооперативу, що підлягає розподілу між його членами, а також інші виплати;
запитувати інформацію від посадових осіб кооперативу по будь-яких питань його діяльності;
вийти на свій розсуд з кооперативу і отримати передбачені федеральним законом і статутом кооперативу виплати;
звертатися за судовим захистом своїх прав, в тому числі оскаржити рішення загальних зборів членів кооперативу і правління кооперативу, порушують права члена кооперативу.

Члени кооперативу, що приймають особисту трудову участь у його діяльності, мають, окрім того, право отримувати плату за свою працю в грошовій і (або) натуральній формах.
Член кооперативу зобов'язаний:
внести пайовий внесок;
брати участь у діяльності кооперативу особистою працею або шляхом внесення додаткового пайового внеску, мінімальний розмір якого визначається статутом кооперативу;
дотримуватися встановлених для членів кооперативу, які приймають особисту трудову участь у діяльності кооперативу, правила внутрішнього розпорядку;
нести передбачену законом та статутом кооперативу субсидіарну відповідальність за боргами кооперативу.
Член кооперативу має право на свій розсуд вийти з нього, попередивши про це в письмовій формі голови (правління) кооперативу не пізніше ніж за два тижні. Наявність у члена кооперативу заборгованості не може служити підставою для відмови у здійсненні ним права на вихід із кооперативу. При відмові колишнього члена кооперативу виплатити заборгованість добровільно кооператив має право стягнути її в установленому порядку.
Виключення з членів кооперативу допускається тільки за рішенням загальних зборів членів кооперативу у випадку, якщо член кооперативу не вніс у встановлений статутом кооперативу термін пайовий внесок, або у випадку, якщо член кооперативу не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, покладені на нього статутом кооперативу, а також в інших випадках, передбачених статутом кооперативу. Член наглядової ради кооперативу або виконавчого органу кооперативу може бути виключений із кооперативу за рішенням загальних зборів членів кооперативу у зв'язку з його членством в аналогічному кооперативі. Виключення з членів кооперативу з підстав, не передбачених федеральним законом і статутом кооперативу, не допускається.
Виключати членів кооперативу повинен бути повідомлений про це в письмовій формі не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення загальних зборів членів кооперативу і має право надати вказаному зборам свої пояснення.

Реорганізація кооперативу у формі злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення може бути здійснена добровільно за рішенням загальних зборів членів кооперативу. При реорганізації кооперативу складаються передатний акт або розділовий баланс, що містять положення про правонаступництво за всіма зобов'язаннями реорганізованого кооперативу у відношенні всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, оспорюванні сторонами. Передавальний акт або розподільчий баланс затверджуються загальними зборами членів кооперативу, які прийняли рішення про реорганізацію. Кооператив за одноголосним рішенням його членів може перетворитися в господарське товариство або суспільство.
Кооператив може бути ліквідований за рішенням загальних зборів його членів, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який він створений, досягненням мети, заради якої він утворений. Кооператив може бути ліквідований за рішенням суду в разі допущених при його створенні грубих порушень закону, якщо ці порушення носять непереборний характер, або в разі здійснення діяльності без належного дозволу (ліцензії), або діяльності, забороненої законом, або в разі інших неодноразових або грубих порушень закону, а також інших правових актів.
Кооператив ліквідується, крім того, внаслідок визнання його судом банкрутом. Кооператив може оголосити про своє банкрутство і про добровільної ліквідації за спільним рішенням загальних зборів членів кооперативу та його кредиторів. Підстави для визнання кооперативу банкрутом або для оголошення кооперативом про своє банкрутство, а також порядок його ліквідації встановлюються цивільним кодексом.
Загальні збори членів кооперативу або орган, який прийняв рішення про ліквідацію кооперативу, призначають ліквідаційну комісію та встановлюють відповідно до законодавства порядок і терміни ліквідації кооперативу .Залишилося після задоволення вимог кредиторів майно кооперативу підлягає розподілу між його членами в порядку, передбаченому статутом кооперативу або угодою між його членами. Кооператив вважається ліквідованим після внесення про це запису до єдиного державного реєстру юридичних осіб.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 327. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7