Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

РОЗВИТОК СЛОВАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ


 

Процес формування національної культури словаків проходив досить повільно й нерівномірно навіть порівняно з сусідніми зем­лями Австро-Угорської імперії. Це знач­ною мірою зумовлювалося динамікою національного руху словаків. Упродовж першої половини XIX ст. його основним завданням було пробудження національної свідомості, бороть­ба за літературну мову, збереження національної самобутності.

У другій половині XIX ст. розвиток словацької культури відбувався різними напрямами. Одне з чільних місць посіда­ла сфера освіти, розвиток якої в цей період відбувався у склад­них умовах. Реформи, що проводилися по всій імперії (1848, 1861 р.), не привели до витворення в словацьких землях сис­теми національної освіти. Але якщо однією з характерних рис державної політики в галузі шкільної справи у післяреволюцій­ний період було понімечення, то від кінця 60-х років визначаль­ними стали мадяризаторські тенденції. Державна ідеологія, що відбивалася в понятті "угорська політична нація", фактич­но оголошувала пріоритетним виховання населення без націо­нальних ознак, виключно як громадян Угорського королівства.

 

Розвиток культури та науки в словацьких землях тісно по­в'язаний з діяльністю "Матиці Словацької". За досить коро­ткий строк її існування на кошти "Матиці" було опублікова­но значну кількість видань словацькою мовою, у тому чис­лі — хрестоматії, підручники, альманахи тощо. Провадилося збирання історичних документів, гравюр, архівних джерел, що належали діячам Словацького національного Відроджен­ня, а також мінералів, національних костюмів, нумізматич­них колекцій, бібліотек та ін. В момент розпуску Матиці при ній існували Історичний музей, секції філософії, права, літе­ратури, філології, математики, природничих дисциплін, а біб­ліотека налічувала понад 10 тис. томів.

Словацька інтелігенція, за умов жорсткої мадяризації, на­магалася активізувати просвітницьку діяльність і збільшити кількість наукової та освітньої літератури. Значну роботу в цьому напрямі провадила спілка "Жівени ", що видавала од­нойменний журнал. У Словаччині друкувалися дешеві книги та підручники, які розповсюджувалися серед широких верств населення. Вони торкалися різних тем — господарської, релі­гійної, моралі, досягнень науки і техніки тощо.

В Угорщині на початку XX ст. значного поширення набу­ла регіональна преса. Влада сприяла цій справі, оскільки біль­шість видань виходили угорською мовою. Проте словаки на­лагодили випуск словацькою мовою "Повазьких новин", "Ліптовсько-Оравських новин", "Зволенських новин" тощо.

На початку XX ст. багато наукових праць присвячувалися краєзнавству, що сприяло розвитку національного руху. Про­те науково обдаровані словаки не знаходили застосування сво­їм можливостям удома й мусили емігрувати. Так, відомий кон­структор теплових турбін А. Стодола виїхав до Швейцарії, дослідник бездротового телеграфу Й. Мургаш і винахідник принципу парашута Ш. Баніч — до США, астроном М. Ште-фаник — до Франції.

У 1895 р. засновано Словацьке музейне товариство, що під­тримувало краєзнавчі дослідження та сприяло поширенню освіти. Його головою обрали А. Кметя (1841—1908). Товарис­тво видавало збірки і журнал. У 1908 р. в Турчанському Св. Мартіні відкрито будинок товариства.

У словацькій історіографії домінували такі теми, як Вели-коморавська доба, діяльність М. Чака та Я. Іскри в Словач­чині, розвиток словацької національної свідомості. Праці Ф. Сасінка, П. Крішки, Ю. Ботти та інших словацьких істо­риків характеризувалися високим професійним рівнем. Певні надбання мала й словацька філологія. У 1890 р. //. Я.Вичек видав "Історію словацької літератури" — перший цілісний синтез словацького письменства. Мовознавством займався С. Цамбел, етнографією — П. Сохань. У царині природничих наук активно працювали А. Кметь і Й. Голуб.

Значний культурний вплив на словаків справляв театр. З ве­ликим успіхом ставилися п'єси словацьких драматургів Я. Ха­лупки, Я. Паларіка, Г. Зехентера-Ласкомерського.

Словацькі міста наповнювало музичне життя. У Братис­лаві та Кошице регулярно проходили концерти й оперні ви­стави. З'явилися перші професійні музиканти. Зі старшої ге­нерації виділявся Я. Белла, серед молодих композиторів і ви­конавців — М. Шнейдер-Трнавський, В. Фігуш-Бистрий, М. Мойзес і Ф. Кафенда.

Архітектура на зламі століть вирізнялася художнім стилем, який віддзеркалював почуття життєвої нестабільності й тим­часовості. Найвидатнішим словацьким архітектором цієї до­би був Д. Юркович, котрий у своїх творах утілював націо­нальні елементи.

Розвивається образотворче мистецтво Словаччини. В різ­них містах країни проходили художні виставки. У 1903 р. ви­никло перше словацьке об'єднання майстрів пензля — Група угорсько-словацьких художників. Видатний словацький ма­ляр Г. Малий заснував у 1911 р. в Братиславі художню школу.

Культурний розвиток у словацьких землях на межі століть відбувався за умов жорсткої мадяризації. Піднесення культур­ного життя пояснюється завзятістю словаків, їхнім намаган­ням змінити ситуацію на краще.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

История южных и западных славян: В 2 т. Москва, 1998. Т. 2.

 

История Чехословакии: В 2 т. Москва, 1959. Т. 2.

 

Історія світової культури. Київ, 1997. Краткая история Венгрии: С древнейших времен до наших дней. Москва, 1991.

 

Краткая история Чехословакии: С древней­ших времен до наших дней. Москва, 1988.

 

ПогодинА. Л. Славянский мир. Политическое и экономическое положение славянских народов перед войной 1914 г. Моск­ва, 1915.

Словацкая литература от истоков до конца XIX в. Москва, 1997. Ч.1

 

Славянские сьездьі. XIX — XX вв. Москва, 1994.

 

Славянские культуры в зпоху формирования и развития славянских наций XVIII—XIX вв. Москва, 1978.

 

Хрестоматия по истории южных и западных славян: В 3 т. Минск, 1989. Т. 2.

Яровий В. І. Історія західних та південних

слов'ян у XX ст. Курс лекцій. Київ, 1996.

 

Dokumenty slovenskej narodnej identity a statnosti. Bratislava, 1998.

 

Kovac D. Dejiny Slovenska. Bratislava, 1998.

 

Slovenske dejiny, Martin Slovenska, 1992.

 

 Дата добавления: 2015-10-02; просмотров: 648. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Пункты решения командира взвода на организацию боя. уяснение полученной задачи; оценка обстановки; принятие решения; проведение рекогносцировки; отдача боевого приказа; организация взаимодействия...

Что такое пропорции? Это соотношение частей целого между собой. Что может являться частями в образе или в луке...

Растягивание костей и хрящей. Данные способы применимы в случае закрытых зон роста. Врачи-хирурги выяснили...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Этапы трансляции и их характеристика Трансляция (от лат. translatio — перевод) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК...

Условия, необходимые для появления жизни История жизни и история Земли неотделимы друг от друга, так как именно в процессах развития нашей планеты как космического тела закладывались определенные физические и химические условия, необходимые для появления и развития жизни...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.025 сек.) русская версия | украинская версия