Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Якщо підприємство для обліку витрат використовує рахунки тільки класу 9
Умови прикладу залишаємо, тому вхідний баланс буде таким же, але бухгалтерські проводки, пов'язані з обліком витрат, і за­ключні проводки будуть відрізнятися. Тому наведемо в журналі ре­єстрації господарських операцій тільки ті операції, бухгалтерські проводки по яких будуть відрізнятися від розглянутого варіанту (табл. 6.6).

Таблиця 6.6 - Фрагмент журналу реєстрації господарських опе-
рацій за січень
.

№ і зміст господарської операції Сума, Far ТТт шки ІСт
    ДТ  
4
3. Відпущені в виробництво матеріали
4. Нарахована амортизація на виробниче об­ладнання
5. Нарахована заробітна плата      
а) робочим
б) адміністрації
9. Списано зі складу відвантажена продукція
12. Визначити фінансові результати      
Закрити небалансов! рахунки:      
а) рахунок 70
б) рахунок 90
в) рахунок 92
г) рахунок 79
Всього (з врахуванням всіх операцій):   і

Рахунки наведено тільки ті, записи по яких відрізняються від попереднього варіанту

Дт Рах. 79 Кт       Дт Рах.   92 Кт       Дт Рах.   90 Кт
126)22000 12а)40000   56)200   12в)2000   9) 22000 126)22000
12в)2000     об. 2000   об. 22000
12г)16000              
об. 40000            

Враховуючи, що рахунків класу 8 немає, оборотно-сальдова ві­домість буде виглядати наступним чином.

Таблиця 6.7. - Оборотно-сальдова відомість за січень

Раху- Сальдо на 01.01 Обороти за січень Сальдо на 01.02
нки Дт Кт Дт Кт Дт Кт
     
     
       
   
     
       
   
ЗО    
     
       
       
       
       
   
   
     
       
       
       
       
       
       
Всього 257300і 257300і

Якщо підприємство для обліку витрат використовує рахунки 8 і 9 класу

Умови прикладу залишаємо. Тому робимо так, як в попере­дньому параграфі, тобто наводимо тільки ті, облік по яких відрізня­ється від вже розглянутих варіантів.

_____________________________________

1 Зверніть увагу: сума оборотів при обліку з використанням рахунків класу 9 не співпадає з сумою оборотів при обліку з використанням рахунків класу 8 (див. оборотно-сальдову відомість вище)

139

Таблиця 6.8. - Фрагмент журналу реєстрації господарських
операцій за січень_____________________________________

 

 

 

№ і зміст господарської операції Сума, гри. Рахунки
Дт Кт
3. а) Відпущені в виробництво матеріали б) Списані витрати на матеріали за призначенням 5000 5000 80 23 20 80
4. а) Нарахована амортизація на виробниче обладнання б) Списана амортизація за призначенням 3000 3000 83 23 13 83
5. а) Нарахована заробітна плата робочим б) Списані витрати на зарплату за при­значенням в) Нарахована зарплата адмінперсоналу г) Списані витрати на зарплату за при­значенням 5000 5000 2000 2000 81 23 81 92 66 81 66 81
9. Списано зі складу відвантажена продук­ція
12. Визначити фінансові результати Закрити небалансові рахунки: а) рахунок 70 б) рахунок 90 в) рахунок 92 г) рахунок 79 40000 22000 2000 16000 70 79 79 79 79 90 92 44
Всього (з врахуванням всіх операцій):    
Дт Pax .80 Кт   Дт Pax .83 Кт   Дт Рая .81 Кт   Дт Ра Іх.90 Кт
За)5000 36)5000   4а)3000 46)3000   5а)5000 56)5000   6)22000 126)22000
об.5000   об.ЗОО 0   5в)2000 5г)2000   06.22000
            сб.7000      
Дт Pax .92 Кт  
5г)2000 12в)2000  
сб.2000  
                       
Дт Pax .79 Кт
126)22000 12а)40000
12в)2000  
12г)16000  
об.40000

Таблиця 6.9 - Оборотно-сальдова відомість за січень

 

Рахун­ки Сальдо на 01.01 Обороти за січень Сальдо на 01.02
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
     
     
       
   
     
       
   
ЗО    
     
       
       
       
       
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Всього

Контрольні запитання

І.Яка з розглянутих форм бухгалтерського обліку Вам більше подобається і чому?

2. Для чого складається оборотно-сальдова відомість?

3. Як треба шукати помилку, якщо по оборотно-сальдовій відо­мості нема рівності між сумами двох останніх колонок, а інше все сходиться?

4. Які існують способи виправлення помилок в бухгалтерсько­-
му обліку?

5. Що це таке метод "червоного сторно"? Коли він застосову-­
ється?

6. Як виправляються помилки, які допущені в фінансових звітах
минулих років, а виявлені в цьому році?

7. Наведіть 5 прикладів господарських операцій, відображення
яких в обліку не пов'язано з рахунками доходів і витрат.

8. Якщо сума дебетових і кредитових оборотів у вас різна, з чо­
го почнете пошук помилки?

9. Якщо суми кінцевих дебетових і кредитових залишків не
співпадають, з чого почнете пошук помилки?

Ю.Придумайте ситуацію, яка в господарських операціях описує всі цикли діяльності торговельного підприємства(купівлю товарів, їх реалізацію). Зробіть повний цикл обліку цих операцій, викорис­товуючи для обліку витрат рахунки класів 8 і 9.

Тести

6.1.Чому в сальдово-оборотній відомості сума всіх оборотів по
дебету дорівнює сумі всіх оборотів по кредиту:

а) тому що в бухгалтерському обліку використовується метод
грошової оцінки;

б) тому що в бухгалтерському обліку використовується метод
подвійного запису;

в) тому що на початок звітного періоду всі залишки по актив­-
них рахунках дорівнюють залишкам по пасивним рахункам;

г) тому що на кінець звітного періоду всі залишки по активних
рахунках дорівнюють залишкам по пасивних рахунках.

6.2.Якщо в бухгалтерському обліку при відображенні суми
відпущених матеріалів у виробництво замість 50 тис. грн. було ві­-
дображено 350 тис. грн. і помилка була виявлена швидко (ще не за­-
кінчився звітний період), то яким методом необхідно виправити цю
помилку:

а) коректурним;

б) червоним сторно;

в) доповнюючою проводкою;

г) корегування сальдо нерозподіленого прибутку.

6.3.Якщо була допущена помилка, викладена в тесті 6.2, але
виявлена після звітного періоду, то яким методом необхідно її ви­-
правити:

а) коректурним;

б) червоним сторно;

в) доповнюючою проводкою;

г) корегування сальдо нерозподіленого прибутку.

6.4.Яка з наведених бухгалтерських проводок не може бути:

а) Дт pax 79

Кт pax 90;

б) Дт pax 23

Кт pax 80;

в) Дт pax 79

Кт pax 70;

г) Дт pax 79

Кт pax 44.

6.5.Що означає бухгалтерська проводка: Дт pax 23 Кт pax 80:

а) відпущені матеріали зі складу;

б) списані матеріали, які використані на технологічні потреби;

в) списані матеріали, які використані на упаковку готової про­-
дукції;

г) відпущені матеріали для ремонту будівлі адміністративного
офісу.

Вправи

В-6.1.Відобразити облік наступних господарських операцій за травень місяць за простою формою, якщо на початок травня під­приємство мало гроші на розрахунковому рахунку 10000 грн., ста­тутний капітал - 7000 грн., позика банку - 3000 грн.:

1) Сплачено за товари 5000 грн.;

2) Отримані товари 5000 грн.;

3) Відвантажені товари покупцю 12000 грн.;

4) Списана собівартість реалізованих товарів 5000 грн.;

5) Погашена позика банку 3000 грн.;

6) Зробити заключні проводки. Відобразити в обліку фінан­совий результат, використовуючи для обліку витрат рахунки 8-го і 9-го класів разом.

В-6.2.Скласти оборотно-сальдову відомість за січень і баланс на 31.01, якщо маємо:

• залишки по рахунках на 1 січня;

• господарські операції за січень.

Вправу розв'язати з використанням для обліку витрат рахунків 8-го класу.

Залишки по рахунках на 1 січня, (грн.):

Поточний рахунок
Каса ?
Статутний капітал
Матеріали
Нематеріальні активи
Розрахунки з покупцями та замовниками
Короткострокові позики
Розрахунки з оплати праці
Розрахунки з постачальниками та підрядчиками
Поточні фінансові інвестиції
Розрахунки за податками і платежами
Незавершене виробництво
Готова продукція
Прибуток
Знос основних засобів
Основні засоби

Господарські операції за січень, (грн.):

Нарахована заробітна плата а) робітникам основного виробництва б) адміністрації   6000 2000
Нараховано соцстраху
Отримана готівка в банку для видачі зарплати
Утримано податки з зарплати
Видана зарплата
Отримана сировина від постачальника
Отримана позика в банку
Відпущена сировина у виробництво
Нарахована амортизація на виробниче обладнання
Випущена з виробництва готова продукція (вар­тість незавершеного виробництва = 1000) ?
Відвантажена покупцям продукція по відпускних цінах (залишок готової продукції на складі по собі­вартості = 3000)
Визначити фінансовий результат. Закрити небалан­сов! рахунки.  

В-6.3.Вправу 6.2 розв'язати з використанням для обліку витрат рахунків 9-го класу.

В-6.4.Вправу 6.2 розв'язати з використанням для обліку витрат рахунків 8-го і 9-го класів разом.

В-6.5.Скласти оборотно-сальдову відомість за травень і баланс на 31.05 по підприємству, яке надає послуги, якщо маємо:

• залишки по рахунках на 1 травня;

• господарські операції за травень.

Вправу розв'язати з використанням для обліку витрат рахунків 8-го класу.

Залишки по рахунках на 1 травня, (гри.):

Готова продукція
Основні засоби
Розрахунки з постачальниками і підрядчиками
Розрахунки з покупцями і замовниками
Статутний капітал
Нематеріальні активи ?
Поточний рахунок
Поточні фінансові інвестиції
Прибуток
Розрахунки за податками і платежами
Незавершене виробництво
Знос основних засобів
Розрахунки з оплати праці
Матеріали
Каса
Короткострокові позики

Господарські операції за травень, (грн.):

Отримана сировина від постачальника
Нарахована заробітна плата а) робітникам основного виробництва б) адміністрації 5000 1000
Нараховано соцстраху
Утримано податки з зарплати
Отримана позика з банку
Отримана готівка в банку для видачі зарплати
Нарахована амортизація на виробниче облад­нання
Відпущена сировина у виробництва
Підписано замовником акт виконаних робіт ^вартість незавершеного виробництва = 4000)
Видана зарплата
Визначити фінансові результати. Закрити не-балансові рахунки.  

 

В-6.6. Вправу 6.5 розв'язати з використанням для обліку витрат рахунків 9-го класу.

В-6.7. Вправу 6.5 розв'язати з використанням для обліку витрат рахунків 8-го і 9-го класів разом.

В-6.8.Скласти оборотно-сальдову відомість за вересень і баланс на 31.09 по підприємству гуртової торгівлі, якщо маємо:

• залишки по рахунках на 1 вересня;

• господарські операції за вересень.

Вправу розв'язати з використанням для обліку витрат рахунків 8-го класу.

 

 

 

Залишки по рахунках на 1 вересня, (грн.):

Поточний рахунок Каса Статутний капітал Товари Нематеріальні активи Розрахунки з покупцями Короткострокові позики Розрахунки з оплати праці Розрахунки з постачальниками Поточні фінансові інвестиції Розрахунки за податками і платежами Незавершене виробництво Готова продукція Прибуток Знос основних засобів Основні засоби ?

Господарські операції за вересень, (грн.):

Нарахована заробітна плата а) товароводам та продавцям б) адміністрації 5000 2000
Нараховано соцстраху
Отримана готівка в банку для видачі зарплати
Утримано податки із зарплати
Видана зарплата
Отримано товар від постачальника
Отримана позика в банку
Нарахована амортизація на торговельне обладнання
Відвантажено покупцям товар по відпускних цінах (залишок товарів на складі по собівартості = 3000)
Визначити фінансовий результат. Закрити небалан­сов! рахунки.  

В-6.9. Вправу 6.8 розв'язати з використанням для обліку витрат рахунків 9-го класу.

В-6.10. Вправу 6.8 розв'язати з використанням для обліку ви­трат рахунків 8-го і 9-го класів разом.Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 411. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия