Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Порушення міжфункціональної взаємодії
Наступний параметр порушеного розвитку пов'я­заний з міжфункціональними взаємодіями. В нормі трапляються такі типи міжфункціональних відношень: явища тимчасової незалежності функцій, асоціативні, ієрархічні зв'язки.

Явищатимчасової незалежності функцій спостері­гаються в ранньому віці (до 2 років). Так, на ранньому етапі становлення мови можливий незалежний розви­ток фонетичної та смислової функцій, що має віднос­ний характер і досить швидко припиняється.

В патології тимчасова незалежність перетворюється в ізоляцію. Ізольована функція не реагує на вплив інших, стереотипізується. Ізоляції може зазнавати як порушена, так і збережена функція. Наприклад, при деяких видах олігофренії можлива добре розвинена механічна пам'ять, але використання цієї функції нее­фективне внаслідок недорозвитку мислення. Трап­ляються також ізольовані здібності в дітей з вираже­ними формами олігофренії — музичний слух, іноді здібності до швидкої лічби. Тому при патопсихологіч­ному обстеженні необхідним є комплексний аналіз функцій психічних процесів, оскільки хороший розви­ток механічної пам'яті й наслідувального мовлення можуть приховати інтелектуальний дефект при корот­кочасному спілкуванні з дитиною.

Другий тип нормальних зв'язків —асоціативний (Н. Бернштейн). Як провідний він також зустрічаєть­ся в перші роки життя. При цьому типі взаємодії розрізнені чуттєві враження об'єднуються на основі часово-просторової близькості. Ці асоціативні комп­лекси можуть бути різного ступеня складності, але відрізняються вони малою диференційованістю крите­ріїв зв'язку між властивостями предметів.

Асоціативні зв’язки при органічному ураженні нервової системи характеризуються підвищеною інертністю. Виникають патологічний механізм фіксації, труднощі переходу до інших типів зв'язку. В пізнавальній сфері це проявляється у формуванні нових інтелектуальних навичок. Спостерігається також фіксація в емоційній сфері: фіксація страхів, почуття гніву тощо.

Третій тип зв’язків —ієрархічний характерний для більш старшого віку і формується в процесі предметної діяльності та спілкування.

При ієрархізації- виділяються провідні (регуляторні) і фонові рівні, що виконують свої завдання з певною автономністю. Це дає змогу ускладнювати та вдоско­налювати всі рівні, успішно компенсувати порушення, що виникають на одному з фонових рівнів.

У нормі нові типи міжфункціональних зв'язків ви­никають у певній послідовності; у випадку ж пору­шення психічного розвитку виникає явищеасинхронїї розвитку (Е. Кречмер, Г. Штуте, Р. Заззо, В. Лебединський).

Явище асинхронії розвитку може проявлятися як:

1) ретардація—незавершеність окремих періодів розвитку, збереження більш ранніх форм. Ретардація характерна для олігофренії та затримки психічного розвитку. Можлива також ретардація, що зачіпає окремі функції: це спостерігається при недорозвитку мови, при емоційно-мотиваційній незрілості в межах інфантилізму і т. д.;

2) явище патологічної акселерації окремих функ­цій, наприклад, ранні прояви сексуального потягу при передчасному статевому дозріванні органів;

3) поєднання ретардації та акселерації. Дане явище характерне для різних порушень, але передусім трап­ляється при ранньому дитячому аутизмі, дисгармоній­ному інфантилізмі, психопатії.

Асинхронія розвитку породжує виражену дисгармо­нію формування психічних процесів та особистості, внаслідок чого зазнають змін передусім процеси конт­ролю та саморегуляції.

Під час психологічного обстеження бажане дифе­ренційоване дослідження функцій психічних процесів. Патопсихолог має прагнути не до усередненої оцінки порушення у вигляді якого-небудь коефіцієнта (типу ІQ), а до виявлення механізмів ізоляції, патологічної фіксації, тимчасових та стійких регресій. Такий підхід дає змогу знаходити раціональні методи психологічної корекції, зміни соціальної ситуації розвитку.

Контрольні запитання

1. Як взаємопов'язані відхилення у розвитку психічних процесів та особистості?

2 Дайте визначення поняття первинного дефекту.

3. В результаті дії яких факторів може виникнути вторинний дефект?

4 Як порушення часткових функцій психіки впливають на психічний розвиток у цілому? Наведіть приклади.

5 Які стани можна віднести до порушень міжфункціональної взаємодії?

6 В яких випадках може спостерігатися ретардація роз­витку?

7 Яка з концепцій виникнення відхилень в особистісному розвитку вам здається найобгрунтованішою і чому?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Байярд Д., Байярд К. Ваш беспокойный подросток.—М., 1991.

Берн 3. Трансакционный анализ и психотерапия.—СПб., 1992.

Блейхер В. М. Клиническая патопсихология.—Ташкент, 1976.

Буянов М. Й. Ребенок из неблагополучной семьи.—М., 1988.

Бзндлер Р., Гриндер Д., Сатир В. Семейная терапия.—Во­ронеж, 1993.

Валлон А. Психическое развитие ребенка.—М., 1967.

Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т.—М., 1984. —Т. З, 5.

Грехем Дж. Как стать родителем самому себе.—М., 1993.

Гроф С. За пределами мозга.—М., 1992.

Зейгарник Б. В. Личность и патология деятельности.—М.,

Зимбардо ф. Застенчивость / Пер. сангл.—М., 1991.

Лебединский В. В. Нарушения психического развития детей.—М., 1985.

Сухарева Г. Е. Лекции по психиатрии детского возраста.—М.1974

Физиология человека/Под ред. П. Й. Косицкого.—М.,1985

Франкл В. Человек в поисках смысла.—М., 1990.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1995. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.026 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7