:

Compare the original text with its Slovak translation. Discuss each individual case of the culture specific expressions in the following texts. Suggest your own translation
1. You'll find the medical camp about three miles west on the lakeshore. (K. Woodiwiss)

Zdravotnicky tábor nájdete tri mle na západ na brehu jazera. (O. Kralovičová)

2. He broached the subject to her over a later dinner at her apartment after they had seen the Lakers make mincemeat of the Knicks. (E. Segal)

Začal o tom hovori po neskorej večeri v jej byte, ke si pozreli basketbalový zápas. (Slobodnk - Chorvátová)

3. A ruthless personality, naked opportunism and luck, Edward argued, could divert the fates of millions, a wayward conclusion that earned him a B minus, almost imperiling his first. (I. McEwan)

Nemilosrdná osobnost', neskrývaný oportunizmus a šastie, namietal Edward, mžu zvrtnut' osudy milinov. Tento svojvolný závr mu vyniesol dva mnus a takmer ohrozil jeho vyznamenanie. (K. Karovičová)

4. Ray had been content teaching securities law at Northeastern in Boston. (J. Grisham)

Ray bol spokojný kým učil právo v Bostone. (A.Redlingerová)

5. He bought a burrito from a Mexican takeout and ate at a sidewalk caf near the ice rink where the usual gang of black-haired Goths gathered and spooked the normal folks. (J. Grisham)

V mexickom bufete si kupil burrito a zjedol ho v kaviarni na chodnku vedla zmrzlinovho stánku, pri ktorom postávala hrstka kreatr v čiernom a naháala normálnvm 1'ud'om strach. (A.Redlingerová)

6. He turned the car onto the East River Drive and headed for the Merritt Parkway. An hour and a half later he was on the Connecticut Turnpike. The snow in New York was dirty and slushy, but the same storm had magically transformed the Connecticut landscape into a Currier and Ives picture postcards. (S. Sheldon)

Obrátil auto na dialnicu East River Drive a smroval na autostrádu Merritt Parkway. O hodinu a pol sa ocitol na Connecticutskom mýte. Sneh v New Yorku bol špinavý a brečkovitý, ale tá istá burka zázračn premenila connecticutsk krajinu na farebn pohladnicu poštovef spoločnosti Currier and Ives. (A. Jurák)

7. Ray found gas at the edge of town, and was soon back in the hills, on the parkway, driving forty-five miles an hour. Sometimes forty. (J. Grisham)

Ray objavil na predmest benzinov pumpu a zakrátko sa opat' viezol po horskej ceste rýchlosou sedemdesiat kilometrov za hodinu. Občas aj šesdesiatpá. (A.Redlingerová)

8. "Oh, come on, Livingston", Lance protested. "These weren't garden- variety Mary Popin types. These were pros." (E. Segal)

"Ale, prosm t'a, Livingston", ozval sa Lance. "To predsa neboli dámy z vyššej spoločnosti, aleprofesionálky." (Slobodnk - Chorvátová)

9. Next order of business: I am a graduate of an Ivy League university - I see no reason to embarrass my alma mater by naming her. (S. Bellow)

A d'alej: Som absolvent jednej z najstaršch a najváženejšch univerzit - názov svojej alma mater neuvádzam, načo ju uvádza do rozpakov. (M. Breznický)

10. "Just where are you from to have gained such a high opinion of us?" the captain interrupted brusquely. "Upriver." "Upriver?" Sarcasm was bold in the captain's tone. (K. Woodiwiss)

"Odkial si, ke si o nás nadobudol tak vysok mienku?" prkro ho prerušil kapitán. "Zo severu." "Zo severu?." Vkapitánovom tne bol zjavný sarkazmus. (O. Kralovičová)

 : 2014-11-10; : 383.


:


Studopedia.info - - 2014-2020 . (0.002 .) |