:

Read the following pairs of sentences
(a) Pay attention to the italicized words/expressions

(b) Discus their denotative and connotative meaning

(c) Comment on the translation equivalents in italics paying attention to their connotation

1. Mary Jane had left - same year, same class, almost the same month - to marry an aviation cadet stationed in Jacksonville, Florida, a lean air-minded boy from Dill, Mississippi, who had spent two of three months Mary Jane had been married to him in jail for stabbing an M.P. (J.D. Salinger)

Mary Jane odišla zo školy v tom istom roku, z toho istho ročnika a takmer v tom istom mesiaci - vydala sa za leteckho kadeta z jacksonvillskej posádky na Florid, za cintlavho chlapca z Mississipskho Dillu, ktormu pomátalo hlavu letectvo a ktorý dva z troch mesiacov, čo zaho bola Mary Jane vydatá strávil vo vaznici za bodnutie vojenskho policajta. (J. Kot)

2. To tell the truth, I'm scared out of my wits. (E. Segal)

Ak mám povedapravdu, bojm sa. (Slobodnk - Chorvátová)

3. Then let me correct you - your saintly father and his friends played a highly amusing joke on me that would have resulted in my death if your father hadn't got cold feet at the last moment. (J.K. Rowling)

Tak dovol'te, aby som vás vyviedol z omylu - váš svátý otecko a jeho kamaráti rozohrali velmi zábavný žart, ktorý by bol skončil mojou smrou, keby váš otec nebol mal v poslednej chvli pln gate. (O. Královicov)

4. Don't you think that's going a bit farther than we have to?" "No, I don't think so. It's best to play it safe. And a captain's not much different. (J. Heller)

Nezdá sa vám, že zachádzame prialeko? Nie, nemyslm. Istota je guFomet. A kapitán, to nie je taká šarža. (D. Janák)

5. There was obviously a leak in Hollywood Division but Bosch knew it would be impossible to trace the person down. (M. Connelly)

V hollywoodskej divzii si niekto pustil sta na špacr, no Bosch vedel, že nikdy nezist, kto to bol. (P. Frank)

6. To Miss Chambre, that a niece existed or did not was neither here nor there. She reread what had been written before tearing the single sheet of paper into small, square pieces and dropping them into the fire. (W. Trevor )

Slečne Chambreovej bolo ahostajn, či exitovala njaká neter. Ešte raz si list prečtala, potom ho roztrhala na drobn ksky a hodila do kozuba. (J. Kot)

7. I had no intention of busting my ass my last three days at the firm, regardless of what I'd led Rudolph to believe. (J. Grisham)

... nemal som v mysle ... strávit' usilovnou prácou... (A. Redlingerová)

8. I was somewhat slewed by this time and kept calling him Sparrow, but he took it straight on the stiff upper lip. (D. Lodge)

Ale už som bola troche lznutá a stále som mu hovorila Sparrow, ale bral to statočne s plechovým ksichtom. (O. Kornek)

2a. Translate the sentences paying special attention to the italicized expressions.

1. Mum, no one at the bank gives a damn how I dress as long as I bring home plenty of treasures. (J.K.. Rowling)

2. I don't know anything about television ... I'm stuck in a dead-end here. (H. Fielding)

3. As they disappeared ahead I could hear her telling him off. (H. Fielding)

4. Of course, you don't fancy him, Bridge; the thought never crossed my mind for a second... (H. Fielding)

5. I cannot believe my mother is not more grateful to Marc Darcy for sorting out for her. (H. Fielding)

6. The boy is nothing to me, nothing at all. (J.K. Rowling)

7. Behave yourself, goose. And try not to come home with any more pets. (D. Steel)

8. No, sir. It's the switchboard operator. Dr. Kerslake's in the operating theatre. (J. Archer)

 

2b.Compare your own translation from the preceding exercise (2a)with the following

1. Mami, pokia banke zabezpečm dos zlata, nikoho nezaujma, čo mám na sebe. (O. Kralovičová)

2. O práci v telke nemám ani šajnu ... tu som sa ocitla v slepej uličke. (M. Klenková - T. Chovanová)

3. Ke sa mi strácali z dohadu, ešte som začula, ako čisti Markovi žaldok. (M. Klenková - T. Chovanová)

4. Pravdaže nie si doho zblbnutá, Bridge, to by mi ani na sekundu nenapadlo ... (M. Klenková-T. Chovanová)

5. Neuveriten, že mama neprejavuje Markovi Darcymu viae vačnosti, keju dostal z tej šlamastiky. (M. Klenková - T. Chovanová)

6. Na tom chlapčiskovi mi vbec nezálež, ani najmenej. (M. Klenková - T. Chovanová)

7. Správaj sa slušn, dievčatko. Dfam, že domov neprinesieš alšie zviera, lebo mama z teba prde o nervy. (M. Kastlová)

8. Nie pane. Tu spojovatelka. Doktorka Kerslakerová je na operačke. (J. Galata): 2014-11-10; : 327.

Studopedia.info - - 2014-2017 . (0.007 .) |