:

Examples of exotization (transference) and comment on their usage
1. Don't think about it, he told himself, it'll only seem worse. Think about Hazel instead - the new flat. Go to the barbecue at the club tonight. (W. Boyd)

Nemysli na to, napomenul sa, bude sa ti zda ešte horšie. Mysli radšej na Hazel - na nový byt. Cho večer do klubu na barbecue. (G. Hanáková)

2. But Mary Jane just wailed something ambiguous, something about her box of Kleenex, and rushed back to her convertible. (J.D. Salinger)

Ale Mary Jane iba zamraučala čosi neurčit, čosi o škatul'ke Kleenexu a zase sa rozbhla k svojmu kabrioletu. (J. Kot)

3. "One thing you can be sure, bruder," said Valentine. "I have no axe to grind." (S. Bellow)

"Jednou vecou si mžeš by istý, bruder," povedal Valentine. "V tomto prpade nemám nijaký záujem, pre ktorý by som si prihrieval polievočku." (M. Fridrichovský)

4. In any case, practically overnight, Bobby turned himself from a dead stockbroker and incapitated bon vivant into a live, if somewhat unqualified, agent-appraiser for a society of independent American art galleries and fine arts museums. (J.D. Salinger)

Takrečeno za jednu noc sa zo skrachovanho akcionára a znemožnnho bon vivanta Bobby premenil na podnikavho, I ke trochu nekvalifikovanho odhadc akejsi spoločnosti nezávislých amerických galri a výtvarných mzei. (J. Kot)

5. "Figlio di puttana", Vittoria cursed under her breath, jumping back. (D. Brown)

"Figlio di puttana!" zahrešila Vittoria pošepky a odskočila dozadu. (O. Havrila)

6. Persse felt throttled by his embarrassment. He wanted to run and flee through the door, but his limbs refused to move... "I'm after wanting some Durex, please," he managed to mutter, in strangled accents. "Small meedyum or large?" said the girl coolly. This was a turn of the screw Persse had not anticipated. "I thought they were all the one size," he whispered hoarsely. (D. Lodge)

Persse sa zadšal od rozpakov. Chcel sa rozbhnut' a ujs, ale dy mu vypovedali poslušnost'. ... "Chcel by som njak durexv, prosm, podarilo sa mu zamrmlat' priškrteným hlasom. "Mal, stredn alebo velik?" zareagovalo dievča chladne. Bolo to pritiahnutie škripca, ktor Persse neočakával. "myslel som, že s všetky rovnak ", zašepkal chripl'avo. (H. Herman)

7. Behind the hearse was the county coroner, Thurber Foreman, in the same red Dodge pickup he'd been driving since Ray was in college. (J. Grisham)

Za pohrebným autom išiel okresný koroner Thurber Foreman v tej istej červenej dodávke Dodge, v ktorej sa vozil, ke Ray študoval právo... (A. Redlingerová): 2014-11-10; : 376.


:


Studopedia.info - - 2014-2020 . (0.001 .) |