:

Living with Vladimir
Lyudmila Putina's home life doesn't sound a barrel of laughs, says Nick Paton Walsh in The Guardian. But as far as she is concerned, she has the model Russian family; her authoritarian husband, President Vladimir Putin, brings home the bacon, she takes care of their daughters, and everyone knows their place in the pecking order. "When you want to discuss something with him you wait his arrival at the kitchen table for his evening glass of kefir," says Putina. "At this time, you can talk, ask him about the day." But even then, the former KGB spy never lets his guard down. "To ask him about work is, of course, useless. Better not to bother." The president, she insists, is a good husband - but a hard taskmaster. "He never praises [he says praise "spoils" a woman] and that has totally put me off cooking. He will refuse to eat a dish if he does not like the slightest thing in it. I constantly feel that he is watching me and checking that I make the right decisions." (The Week)

Living with Vladimir

(a) Spolužitie s Vladimirom

(b) Spolužitie s Vladimirom

(c) Život s Vladimirom

1. Lyudmila Putina's home life doesn't sound a barrel of laughs, says Nick Paton Walsh in The Guardian.

(a) Domáci život Ludmily Putinovej nie je prliš k smiechu, hovor Nick

Walsh v Guardiane.

(b) Domáci život Ludmily Putinovej neznie prliš smiešne, vyhlásil Nick

Paton Walsh v časopise Guardian.

(c) Domácnost' Ludmily Putinovej nevyzerá ružovo, povedal pre The Guardian Nick Paton Walsh.

2. But as far as she is concerned, she has the model Russian family; her authoritarian husband. President Vladimir Putin, brings home the bacon, she takes care of their daughters, and everyone knows their place in the pecking order.

(a) AkokoFvek je znepokojená, vytvorila vzor ruskej rodiny. Jej autoritativny manžel, prezident Vladimr Putin, prináša domov materiálne zabezpečenie a ona sa stará o deti a každý pozná svoje miesto.

(b) Ale čo sa jej týka, jej rodina je modelom ruskej rodiny: jej autoritativny

manžel, prezident Vladimr Putin, nos domov slaninu, ona sa stará o ich dcry, každý zaujma svoje určit miesto.

(c) Pokial' ide o u, má doma model ruskej rodiny; jej autoritativny manžel, prezident Vladimr Putin, živi rodinu, ona sa stará o ich dcry a každý pozná svoje miesto v rodinnom rebrčku.

3. "When you want to discuss something with him you wait his arrival at the kitchen table for his evening glass of kefir," says Putina.

(a) "Ke sa s nm chcem porozpráva musm počkat' až pride k stolu pre večerný kefir (kysl mlieko) ", hovor Putinová.

(b) "Ke s nim chcete niečo prebra, počkáte si naho v kuchyni, kde si každý večer chod vypit' svoj pohár keftru ", povedala pani Putinová.

(c) "Ak s nim chcete hovorit' muste počkat', kým si pride do kuchyn pre jeho večerný pohár kefiru, " hovor Putinová.

4. "At this time, you can talk, ask him about the day."

(a) "Vtomto čase mžem hovorit', spýtasa ho aký mal de ".

(b) "Vtedy sa ho mžete spýta, aký bol de. "

(c) "V tomto čase mžete rozpráva, alebo sa pýtat' na uplynulý de ".

5. But even then, the former KGB spy never lets his guard down.

(a) Dokonca ani pri tom ho KGB ochranka neopust.

(b) Odkedy špehovali jeho predchodcu, je jeho ochranka stále prtomná.

(c) No aj vtedy, bývalý špin KGB v om nikdy nespi.

6. "To ask him about work is, of course, useless.

(a) "Opýta sa ho na prácuje samozrejme zbytočn.

(b) "Je zbytočn pýtat' sa ho na prácu.

(c) "Pokus spýta sa ho na prácu je samozrejme nemožný.

7. Better not to bother."

(a) Radšej neobažova."

(b) Je lepšie s tým neotravovat'. "

(c) Lepšie ho tým nezaažova. "

 

Trnava - Heart beating steadily again

(1) Srdce Trnavy opá pevne bije

(2) Trnava - srdce pravidelne bije alej

(3) Trnava -jej srdce opá pravidelne bije

(4) Srdce msta sa opá rozbušilo - Trnava

(5) Trnava - srdce, čo neochvejne bije

(6) Trnava - jej srdce znovu pevne tlčie

As dawn breaks on June 1 1846, excited passengers are sitting on the first horse- pulled train to operate in the Hungarian empire, which enveloped Slovakia at that time.

1. Za svitu drta 1. jna 1846 cestuji vzrušen pasažieri prvou koskou železnicou v Raksko-Uhorsku, ktor bolo na zem terajšieho Slovenska.

2. Za svitu, 1. Jna 1846, sedia vzrušen pasažieri v prvom komi ahanom vlaku, premávajcom v Uhorsku, ktor v tom čase zahralo i Slovensko.

3. Pše sa 1. jn 1846. Uhorskom, ktorho sčasou bolo vtedy takmer cel zemie dnešnho Slovenska, prechádza prvá koská železnica plná vzrušených pasažierov.

4. Za svitu 1. jna 1846 vez sa nadšen cestujci prvou koskou železnicou v Raksko Uhorsku, ktor v tej dobe zaberalo i terajšie Slovensko.

5. Svitá. Pše sa prvý jn roku 1846. Vzrušen pasažieri už obsadili miesta na prvej konskej železnici fungujcej na zem Raksko- Uhorska.

6. Už za svitu da 1. jna 1846 sedeli vzrušen pasažieri na prvom vlaku ahanom komi v Uhorsku, ktor vtedy bolo na zem dnešnho Slovenska.

Embarking from the busy cosmopolitan town of Pressburg (now Bratislava), their destination is the provincial town of Trnava, about 50 kilometers to the northeast.

(1) Ich cesta vedie z rušnho kozmopolitnho Prešporku (terajšia Bratislava) a ich ciel'om je provinčn mestečko Trnava, vzdialen asi 50 km severovýchodne.

(2) Vychádzajc z rušnho, kozmopolitnho Prešporku (dnešnej Bratislavy), smeruj do provinčnho mestečka Trnava, vzdialenho približn 50 km na severovýchod.

(3) Jej ciel'om je provinčn msto Trnava, vzdialen asi 50 km severovýchodne od rušnho kozmopolitnho Prešporku (terajšej Bratislavy) z ktorho vlak vyšiel.

(4) Vydávaj sa z rušnho, kozmopolitnho Prešporku (terajšia Bratislava). Ich ciel'om je Trnava, provinčn msto asi 50 km severovýchodne.

(5) Vydali sa na cestu z rušnho kozmopolitnho Pressburgu (dnešná Bratislava) do cieovej stanice Trnava, provinčnho mestečka, ležiaceho asi 50 km na severovýchod.

(6) Nastpili v rušnej kozmopolitnej Bratislav a ich ciel'om bolo provinčn mestečko Trnava, 50 km smerom na severovýchod.

After a two-hour ride, the steeples of Trnava's many churches appear on the horizon.

(1) Po dvoch hodinách cesty sa na obzore vynáraj viacer veze trnavských kostolov

(2) Po dvojhodinovej ceste sa na obzore objavuj veze mnohých trnavských kostolov.

(3) Po takmer dvoch hodinách cesty sa na obzore objavuj špičat veze trnavských kostolov.

(4) Po dvojhodinovej ceste sa na obzore začinaj objavova špičat veze viacerých Trnavských kostolov.

(5) Po dvojhodinovej ceste sa na horizonte objavuj prv z mnohých kostolných vži mestečka Trnavy.

(6) Po dvoch hodinách jazdy už na obzore uzreli vžičky mnohých Trnavských kostolov.

The people stand, greeting the town with cries of "Vivat" as the dusty train pulls into the countryside station.

(1) Zatial' čo I'udia vstávaj, vitajc msto pokrikom Vivat", zaprášený voz vchádza do miestnej stanice.

(2) Eudia vstávaj a zdravia msto hlasným Sláva!", zatial' čo zaprášený vlak vchádza do miestnej stanice.

(3) Ke zaprášený vlak vchádza do jednoduchej stanice, pasažieri vstávaj a vitaj msto výkrikmi Vivat!".

(4) Ako zaprášený voz vchádza do svojej konečnej zastávky, 1'udia vstávaj, chcpozdravit'msto srdečným vivat".

(5) Ako zaprášený voz vchádza do vidieckej staničky 1'udia vstávaj a výkrikmi Vivat!" zdravia msto.

(6) Ke zaprášený vlak vtiahol do stanice, 1'udia sa postavili, aby pozdravili msto nadšeným vivat".

Even today, people come to Trnava to see steeples, which is one reason why the town is sometimes referred to as "Slovakia's Rome".

(1) Dokonca i dnes I'udia prichádzaj do Trnavy aby si pozreli početne kostoln veze, čo je jedným z dvodov prečo sa o Trnav hovor ako o slovenskom Rme ".

(2) Dokonca i dnes I'udia prichádzaj do Trnavy obzrie si veze mnohých kostolov, ktor s jedným z dvodov, prečo sa o meste hovor ako o slovenskom Rme ".

(3) Dokonca aj dnes sem 1'udia prichádzaj kvli týmto mnohým vežiam, pre ktor je Trnava nazývaná Slovenský Rim.

(4) Dokonca i dnes 1'udia prichádzaj aby si pozreli veze mnohých kostolov. Aj to je jeden z dvodov prečo sa o Trnav hovor ako o slovenskom Rme".

(5) Dokonca aj v sčasnosti sem prichádzaj 1'udia obdivovat' kostoln veze, pre ktor Trnavu nazývaj slovenským Rmom.

(6) Este aj dnes si 1'udia prichádzaj obzrie jej početn veze. Aj to je jeden z dvodov, prečo sa tomuto mstu hovor Slovenský Rim

By the Middle Ages, there were five churches in Trnava, their capacity far exceeding the town's population.

(1) Už v stredoveku bolo v Trnav pa kostolov, ktorých kapacita daleko presahovala počet obyvatel'ov msta.

(2) V stredoveku bolo v Trnav pa kostolov a ich kapacita daleko prevyšovala počet obyvatel'ov msta.

(3) Už v stredoveku tu bolo pa kostolov, aj ke ich kapacita zdaleka prevyšovala počet obyvatel'ov msta

(4) Už v stredoveku tu bolo 5 kostolov, ktorých kapacita daleko presahovala počet miestnych obyvatel'ov.

(5) Už v stredoveku mala Trnava pa kostolov, ktor daleko presahovali potreby obyvatelstva.

(6) Už v stredoveku tu bolo 5 crkv, ktorých kapacita daleko prevyšovala mstsk obyvatelstvo.

 

SECTION III.

APPENDICES

TEXTS FOR ANALYSIS AND TRANSLATION

Appendix 1: Technical and scientific texts

(professional and popular)

Generating electricity

Mains electricity comes from huge generators in power-stations, turned by turbines driven round by the force of water or high-pressure steam. The steam is made using the heat from burning coal, oil or gas or from a nuclear reactor.

Each generator has a ring of cooper coils round the outside. Inside this, huge magnets are turned by a shaft from a turbine. As the magnets rotate, they make electrons move in the coils. The current flow like this is called alternating current (a.c.). The generators are known as alternators. Current from battery is different; it flows only one way. It is known as direct current (d.c.). (Oxford Children Encyclopaedia)

Combustion chamber

The fuel and air mixture enters the cylinder. The piston rises and it compresses the mixture. The compressed mixture is ignited by the spark. As the combustion gases expand, they push the piston down, and the crankshaft turns. On an aircraft the crankshaft is connected to the propeller. In a car it transmits power to the wheel. (English for Technical Communication).

Peripheral nervous systems

This is made up of the nerves that connect all the parts of your body with your brain and spinal cord. The nerves carry electrical messages (nerve impulses). Sensory nerves carry information from your sense organs, such as your eyes, ears, nose, taste buds and touch sensors in your skin, to your brain. The brain interprets this information and sends out nerve impulses through the motor nerves. The motor nerves carry nerve impulses from the brain to the part of the body where action is needed, such as a muscle or a gland. (Oxford Children Encyclopaedia)

Organs of Speech

The larynx is a casing, formed of cartilage and muscle situated in the upper part of trachea. Its forward portion is prominent in the neck below the chin and is commonly called the "Adams apple". Housed within the structure from back to front are the vocal cords, two folds of ligament and an elastic tissue, which may be brought together or parted by the rotation of the arytenoid cartilages through muscular action. (A. P. Gimson: An Introduction to the Pronunciation of English)

India

India is a large country in Southern Asia with population of over 990 million. Only China has more people than India but in area India is only the seventh country in the world. It is a country of great diversity in its people, their customs and languages, and its land and climate.

India is shaped like a triangle. The Himalayan mountain range that extends from the extreme north to northeast contains some of the highest peaks in the world. Broad plains spread through much of the country, which is widest in the centre and becomes narrower as you go south. The narrowest point lies at the southern-most tip, which juts into the Indian Ocean.

India has a very long coastline. Many great rivers including the Ganges, the Brahmaputra, and the tributaries of the Indus flow through the northern plans, which contain the most fertile land in the country. The huge plateau in the south, called the Deccan, extends from the Bay of Bengal in the east to a rugged mountain range, the Western Ghats, along the western coast on the Arabian Sea.: 2014-11-10; : 410.


:


Studopedia.info - - 2014-2020 . (0.01 .) |