Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Складений документ
 

Складений документ являє собою об'єднання інформацій двох докумен­тів: основного документа й джерела. Основний документ, містить постійну ін­формацію, документ джерела змінну інформацію.

Змінна інформація джерела може бути використана частково. Це дозволяє підготувати велику кількість однотипних документів, що розрізняються окре­мими текстовими фрагментами, при мінімальних трудовитратах.

В якості основного документа можуть бути наступні документи: звичай­ний документ Word, листи, електронні листи, конверт із реквізитами відправ­ника й одержувача, наклейки, каталог (систематичний перелік предме­тів, спи­сок предметів складений у порядку, що полегшує їхнє знаходження).

Джерелом змінної інформації для злиття може бути таблиця текстового редактора Microsoft Word або іншого текстового редактора, системи управ­ління базами даних (СУБД) реляційного типу (Access і ін.), електронні таблиці (Microsoft Excel), таблиці запитів Microsoft Query.

Злиття основного звичайного документа Word і джерела виконується за допомогою панелі інструментівСлияние.

Панель інструментівСлияниеможна встановити через контекстне меню панелей інструментів або через команду Сервис ►Письма и рассылки ►Показать панель инструментов слияние.

Якщо як основний документ використовуються листи, каталоги й т.п. то для створення складеного документа використовується програма майстер, ви­клик якої здійснюється командою Сервис ►Письма и рассылки ►Слияние.

Підготовка основного звичайного документа Word. Основний доку­мент можна створювати в новому вікні або в поточному вікні.

Для створення основного документа необхідно виконати команду Выб­рать тип документа (самий лівий значок), на панелі інструментів Слияние(рис. 4.34), тоді відкриється вікно Тип основного документа (рис. 4.35). У цьому ві­кні необхідно вказати тип документа й клацнути по кнопці ОК.

 

 

 

Рисунок 4.34. Панель інструментів Слияние

 

 

Рисунок 4.35. Діалогове вікно для вибору типу основного документа

 

Після створення основного документа його необхідно зберегти на диску. Панель інструментів Слияниемістить набір кнопок: Добавить поле слияния- вибір полів джерела для розміщення в основному документі (кнопка доступна після визначення джерела). Добавить поле Word- вибір полів Word (ключові логічні слова, що розширюють можливості для обробки текстових документів). Поля/данные(значок з буквами ABC) - підстановка значень полів джерела в основний документ або полів, якщо були значення (кнопка працює в режимі перемикача).

Перемещение по записям источника (чотири кнопки c зображенням значків (►) вказуючи напрямок) – первая запись, предыдущая запись, сле­дующая, последняя запись. Поиск ошибок- перевірка й оформлення прото­колу злиття ( ). Слияние в новый документ- запис результату злиття в но­вий документ Word ( ). Слияние при печати - печатка результа­тів злиття ( ), злиття по електронній пошті, злиття при відправленні по факсу. Вставить поля слияния - завдання установок для виконання операції злиття ( діапа­зон записів, добір записів). Найти элемент - знайти елемент за­пису джерела в полі ( ).

При відкритті списку Добавить поле Word виводиться список по­лів. Поля Word надають додаткові можливості для обро­бки текстових документів. Це зміна вмісту текстового документа, інтерактивне введення да­них у документ, зміну структури вихідного документа й т.п. Робота з полями здійснюється через діалогові вікна.

У списку Добавить поле Word є наступні поля: ПолеASK створює нову закладку із зазначеним ім'ям, значення якої привласнюється в інтерактивному режимі. Значення закладки може бути використане у формулах полів, що обчи­слюються.

ПолеFILLIN забезпечує вставку в основний документ уведеного корис­тувачем відповідь на питання.

ПолеIF.....THEN.. ...ELSE забезпечує альтернативне уведення тексту в основний документ. У діалоговому вікні поля задаються умови, для кожної умови визначається варіанти результату у випадку його істинності або хибно­сті. Результат виводиться за місцем перебування поля.

ПолеMERGEREC забезпечує вставку в основний документ порядкового номера запису джерела.

ПолеMERGESEQ - аналогічно полю MERGEREC але використовується якщо в основний документ вставляється кілька записів джерела.

ПолеNEXTзастосовується після поля MERGEREC для вказівки наступ­ного запису.

ПолеNEXTIF забезпечує вивід у поточний документ полів злиття запису джерела у випадку істинності умови. У випадку хибності умови здійснюється перехід до наступного запису джерела даних, створюється новий складений до­кумент.

ПолеSET - змінює значення закладки, запит на нове значення закладки не виводиться.

ПолеSKIPIF це поле забезпечує перехід до обробки наступного запису джерела й створення нового екземпляра складеного документа, якщо зазначена умова перевірки істинна. У противному випадку здійснюється перехід до на­ступного запису джерела, але новий складовій документ не створюється.

Визначення джерела даних. Джерело даних може створюватися на ос­нові нового документа, поточного або уже існуючого. Якщо джерело даних створене на основі поточного документа або нового його необхідно зберегти на диску. Далі якщо є файл то для визначення джерела даних необхідно нажати кнопку Открыть источник данных на панелі інструментів Слияние й виб­рати файл.

Таким чином, можна вказати який файл ми вибрали як джерело. Файли можуть бути на комп'ютері користувача або на сервері.

Якщо файл джерела існує на комп'ютері користувача тоді доступні всі режими виправлення джерела, тому що вони здійснюються безпосередньо в додатку джерела.

Якщо файл знаходиться на сервері тоді доступні два варіанти виправ­лення джерела:

 

· с використанням стандартної мови запитів SQL-Structured Query Lan­guage - виправлення таблиці бази даних або блоку комірок електронної таблиці;

· перетворення даних у табличний документ Microsoft Word із втратою зв'язку з основним джерелом даних.

 

За допомогою екранної форми можна:

 

· додавати нові записи в джерело;

· видаляти записи джерела;

· редагувати значення полів записів джерела;

· виконувати пошук записів джерела за значенням поля.

 

Злиття основного документа й джерела. Перед злиттям основного до­кумента й джерела в основний документ вставляють обрані поля джерела. Крім того, в основному документі можна робити обчислення за допомогою закладок.

Злиття основного документа й джерела роблять за допомогою кнопок: Слияние в новый документ або Слияние при печати панелі інструментів Слияние.

Контрольні питання до розділу 4

1. Які існують програмні засоби для роботи з текстовими документами?

2. Який принцип впроваджено в текстові процесори Word які працюють в ОС Windows?

3. Які технічні можливості має Microsoft Word 2003?

4. Які базові інформаційні технології обробки текстових документів впрова­джені в Microsoft Word?

5. Скільки міліметрів складає 1 пункт розміру шрифту?

6. Яку структуру має вікно програми Word?

7. Де у вікні програми Word 2003 знаходяться значки які вказують на ре­жим перегляду документа?

8. Яка інформація про документ відображається у рядку стану?

9. У якому режимі відображення документа є відступ від принципу WYSIWYG?

10. У якому режимі документ представляється на екрані точно так, як він буде ви­глядати при друку на папері?

11. Який режим найбільш зручний для роботи над планом документа?

12. Щоб вводити текст з заміщенням який треба включити режим?

13. У якому режимі курсор при введенні символів зрушується вправо?

14. Щоб примусово завершити рядок і почати новий абзац, яку дії потрібно виконати при роботі в процесорі Word?

15. Які команди при роботі в процесорі Word використовують для пере­носу тексту в буфер обміну?

16. Яку команду варто виконати для настроювання параметрів вікна Word?

17. Яку команду треба виконати, щоб встановити межі тексту на сторінці?

18. За допомогою якої команди можна виконати настроювання панелей ін­струментів і команд меню?

19. Навіщо потрібні панелі інструментів?

20. Які панелі інструментів вста­новлюються як правило за замовчанням?

21. Якими поняттями необхідно керуватися при роботі з текстовим процесо­ром Microsoft Word?

22. З яких елементів складається повне ім'я файлу документа?

23. В якому випадку документу надають розширення rtf?

24. Коли потрібно виконувати команду Файл ►Сохранить как та ко­манду Файл ►Сохранитьпри збереженні документа?

25. Яких спеціальних символів не повинні містити імена файлів?

26. Яким чином можна розділити вікно документа на частині?

27. Яку команду використовують для перегляду тексту перед друком?

28. Що розуміють під форматуванням тексту?

29. Через яку команду встановлюється формат друкованої сторінки?

30. Як створити новий розділ?

31. Коли потрібно робити новий розділ в документі?

32. Яка команда використовується для додаткового графічного оформ­лення друкованих сторінок?

33. Що таке колонтитул та як його створити?

34. Яку команду треба виконати для нумерації друкованих сторінок?

35. Яка команда служить для нумерації об'єктів в документі Word?

36. Що таке фрагмент та які операції над фрагментами документа можна ви­конувати?

37. Як створити автотекст та автозаміну в документі?

38. Які існують об'єкти в текстовому документі та як до них переходити?

39. Що таке закладка в текстовому документі та навіщо вона потрібна?

40. Як створити закладку?

41. Як робити обчислення за допомогою полів у текстовому документі?

42. Чи можливо робити обчислення в таблицях у текстовому документі, якщо так то як це зробити?

43. Яка послідовність дій необхідна для редагування формули?

44. Що таке гіперпосилання, навіщо воно потрібно та як його створити?

45. Як форматувати символи та абзаци в тексті?

46. Які існують інтервали та як їх встановлювати?

47. Коли потрібно створювати списки, які вони бувають та як їх створю­вати?

48. Що таке табуляція та як її задати?

49. Що таке стиль та як його створити?

50. Як створюється колонки тексту?

51. Чи можливо створювати Web – сторінки за допомогою рамок в тексто­вому процесорі Word?

52. Як виконати пошук фрагменту та заміну в документі?

53. Що мають на увазі коли говорять про логічне розширення тексту?

54. Навіщо потрібні: виноски, примітки рецензентів, перехресні посилання, змісти, предметні покажчики, списки ілюстрацій та як їх створювати?

55. Що потрібно зробити в тексті щоб автоматично створити зміст докуме­нта?

56. Що розуміють під основою створення документа?

57. Чи поєднує в собі шаблон текстових документів: стилі, макроси, панелі інструментів, елементи автотекста?

58. Які існують конвертори файлів Microsoft Word?

59. В якому вікні задаються параметри збереження документа?

60. Які таблиці можна створювати в текстовому процесорі Microsoft Word?

61. Які команди використовуються для роботи з таблицями?

62. Чи можна малювати таблиці та сортувати рядки з даними, якщо так то як це зробити?

63. Як робити обчислення в таблицях Microsoft Word 2003?

64. Які вбудовані функції використовують для обчислень у таблицях Microsoft Word?

65. Чи можливе використання електронних таблиць Microsoft Excel в доку­менті Microsoft Word для обчислень, якщо так то як це зробити?

66. Як зв’язати впроваджену таблицю Microsoft Excel в документ Microsoft Word з оригыналом?

67. Що таке діаграма в текстовому процесорі Word?

68. Які способи існують створення діаграм у тестовому процесорі Microsoft Word?

69. Як виконати настроювання зовнішнього вигляду діаграми?

70. Які існують елементи подання даних і оформлення діаграм?

71. Що таке малюнки та зображення у текстовому процесорі Microsoft Word?

72. Яка панель служить для роботи з векторними малюнками?

73. Які прийоми й засоби використовують при створенні й редагуванні векторних об'єктів?

74. Як об’єднати кілька малюнків в один об'єкт?

75. Чи можливо створювати написи у полі малюнка, якщо так то як це можна зробити?

76. Що таке кліпарти та як з ними працювати?

77. Які існують прийоми редагування зображення?

78. Які існують засоби для створення формул у текстовому процесорі Microsoft Word??

79. Як створюються формули в текстовому процесорі Word?

80. Як настроїти редактор формул?

81. Що таке складений документ?

82. Яка команда дає можливість виконати злиття основного звичайного документа Word і джерела?

83. Яке призначення полів у списку Добавить поле Word?

84. Як створити складений документ?

 

РОЗДІЛ 5. МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 

5.1. Загальні відомості про мультимедійні презентації та засоби їхДата добавления: 2014-11-10; просмотров: 2734. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия