Студопедия — ІСТОРІЯ РИТОРИКИ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ІСТОРІЯ РИТОРИКИ


ТЕМИ:

1. Підготовка та побудова судової промови

2. Особ ливості обвинувальної та захисної судових промов

3. Особисті риси оратора як чинник переконливої судової промови

 

1-2-ге завдання: розкрити зміст наступних питань

1. Предмет судової промови. Види, засади та функції судової промови.

2. Підготовка судової промови.

3. Побудова переконливої судової промови як різновид аргументаційної діяльності.

4. Зміст та побудова обвинувальної та захисної промов.

5. Промова прокурора при відмові від обвинувачення. Альтернатива в захисній промові.

6. Репліка прокурора та захисника як засіб переконуючої дії.

7. Психологічні прийоми переконуючої дії в судових промовах.

8. Невербальні прийоми впливу.

9. Необхідні якості судового оратора.

3-4-те завдання: виконання практичних завдань

1. Опишіть політичну ситуацію в Україні, виклавши власні суб”єктивні емоції. Потім перепишить цей текст, користуючисм лише логічними доказами.

2. Складіть план обвинувальної або захисної промови за наступною правовою ситуацією:

Маслюков, долаючи опір під час учинення згвалтування 15-річної Юрчишиної, задушив її. Однокласники Юрчишиної Кожухар, Грінчин і Бойко, які застали Маслюкова на місці події, побили останнього, заподіявши численні переломи ребер та інші ушкодження, які, за висновком судово-медичної експертизи, належать до тяжких тілесних ушкоджень. Відбиваючись від них, Маслюков кулаком ударив Грінчина і переламав йому ніжню щелепу.

 

Особливості поточного та підсумкового контролю знань студентів заочної форми навчання.

Поточний та підсумковий контроль знань студентів заочної форми навчання проводиться у формі:

1. Письмової домашньої контрольної роботи, що оцінюється від 0 до 10 балів.

За місяць до початку сесії студенти здають або пересилають поштою на кафедру виконані домашні роботи. Домашні роботи обов’язково захищаються студентом під час сесії в ході співбесіди з викладачем в ІКР.

2Модульний контроль – оцінюється від 0 до 80 балів.

На поточний контроль виносяться завдання модульних контролів, що охоплює ключові теми курсу. Завдання формуються з питань модульних контролів, що проводяться зі студентами стаціонарної та вечірньої форми навчання.

3. Вибірковий об’єкт оцінювання

Аналітичний огляд наукових публікацій, що подається на кафедру за місяць до початку сесії. Оцінюється в 10 балів

 

Зразок білета для денної форми навчання, що пропонується під час складання письмового ПМК.

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Ім. Вадима Гетьмана

Спеціальність Правознавство

Навчальний предмет Судова риторика

Білет №

1. Яка історія розвитку античного красномовства?

2. Дайте визначення суперечки. Дайте загальну характеристику видів суперечок.

3. Зазначте необхідні якості судового оратора.

4. Складіть порівняльний план промов прокурора та захисника.

5. Скласти софістичний етюд на задану тему.

6. Зміст та побудова обвинувальної та захисної промов.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри конституційного та адміністративного права

Протокол № ______ від __________200____ р.

 

Екзаменатор К.І Ілікчієва

Завідувач кафедри О.Д. Крупчан

Зразок білета для заочної форми навчання, що пропонується під час складання письмового ПМК.

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Ім. Вадима Гетьмана

Спеціальність Правознавство

Навчальний предмет Судова риторика

Білет №

 

1. Підготовка судової промови.

2. Побудова переконливої судової промови як різновид аргументаційної діяльності.

3. Основні поняття класичної риторики.

4. Типи ораторського мистецтва

5. Давньогрецькі майстри красномовства.

6. Основні класичні „топоси”.

7. Мистецтво диспозиції.

8. Основні вимоги до мови у виступі оратора.

9. Значення риторики для сучасного українського суспільства (за умов побудови правової Української держави).

10. Поняття про ораторське мистецтво

Затверджено на засіданні кафедри конституційного та адміністративного права

Протокол № ______ від __________200____ р.

 

Екзаменатор К.І Ілікчієва

Завідувач кафедри О.Д. Крупчан

9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

1. Андриевский С.А. Драми из жизни. Защитительные речи. — Петроград, 1916.

2. Аннушкин В.И. Первая русская риторика. — М., 1989.

3. Античнне риторики. — М., 1978.

4. Апресян Г.З. Ораторское искусство. — М., 1978.

5. Аристотель. Риторика // Античные риторики. — М., 1978.

6. Арістотель. Поетика / Пер. Б. Тена. — К., 1967.

7. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. — Львів, 1990.

8. Безменова Н.А. Неориторика: проблеми й перспективи // Семантика. Коммуникация. Стиль. — М., 1983.

9. Бельчиков Ю.А. Говори ясно и просто. — М., 1980.

10. Бондаренко П.С. Судова промова. — Львів, 1972.

11. Васильєв А.Н. Основи культури речи. — М., 1990.

12. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. — М., 1984.

13. Вернидубов І.В. Проблеми підтримання державного обвинувачення за законодавством України: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. — К., 1992.

14. Виклади давньослов'янських легенд або міфологія, укладена Я.Ф. Головацьким. - К. 1991.

15. В мире мудрых мыслей. — М., 1962.

16. Вомперский В.П. Русские риторики XVII—XVIII вв. — М., 1988.

17. Гиндин С.И. Риторика и проблемы структури текста // Общая риторика. — М., 1986.

18. Головин В.Н. Основы культуры речи. — М., 1988.

19. Гольдинер ВД. Защитительная речь. — М., 1970.

20. Граудина Л.К., Миськевич Г.И. Теория и практика русского красноречия. — М., 1989.

21. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. — К., 1988.

22. Гурвич С.С., Погорілко В.Ф., Герман М.А. Основы риторики. — К., 1988.

23. Демосфен. Речи. — М., 1954.

24. Дюбуа Ж., Делин Ф., Клинкенберг Ж. и др. Общая риторика. — М., 1986.

25. Защитительные речи советских адвокатов. — М., 1956; Защитительные речи советских адвокатов. — М., 1957; Судебные речи адвокатов Украинской ССР. — К., 1959.

26. Зворыкин Ю.Н. Юмор в публичном выступлении. — М., 1977.

27. Зеленецкий К.П. Исследования о риторике. — М., 1991.

28. Зеленецкий К.П. Частная риторика. — СПб., 1850.

29. Золотослів. Поетичний космос Давньої Русі. — К., 1988.

30. Ивакина Н.Н. Культура судебной речи. — М., 1995.

31. Іваньо І.В. Феофан Прокопович // Філос. думка. — 1970. — N8 6.

32. Карабчевский Н.П. Около правосудия. — СПб., 1902.

33. Карабчевский Н.П. Речи. - М., 1916.

34. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. - М., 1989.

35. Києво-Печерський патерик. — К., 1991.

36. Кони А.Ф. Избранное. - М., 1989.

37. Кони А.Ф. Советы лекторам. Искусство речи на суде // Избр. соч. в2т.-М.,1959.

38. Корж Н.Г., Луцька Ф.Й. Із скарбниці античної мудрості. — К, 1988.

39. Кохтев Н.Н., Розенталь Д.Э Искусство публичного выступления. — М., 1988.

40. Кашанский Н.Ф. Общая риторика. — СПб., 1824.

41. Кошанский Н.Ф. Частная риторика. — СПб., 1824.

42. Крыленко Н.В. Судебные речи. — М., 1964.

43. Леоненко В.В. Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства. —К., 1981.

44. Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию // Полн. собр.соч.-Т.7.-М.;Л, 1952.

45. Любітов С. Промова адвоката в кримінальній справі // Рад. право. -1966. - № 4.

46. Ляховицкий Л.Д. Характеристика известных русских судебных ораторов. - СПб., 1897.

47. Маслюк Л.Д. Латиномовні поетики і риторики XVII — першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. - К., 1983.

48. Мерзляков А.Ф. Краткая риторика. — М., 1828.

49. Михайличенко Н.А. Основи риторики. — М., 1994.

50. Михайловская М.Г., Одинцов В.В. Искусство судебного оратора. - М., 1981.

51. Михневич А.Е. Ораторское искусство лектора. — М., 1984.

52. Мовчан П. Ключ розуміння. — К., 1990.

53. Молдован В.В. Мистецтво судової промови // Рад. право. — 1982.-№7.

54. Молдован В.В. Моральні засади діяльності прокурора // Сучасні проблеми держави і права. — К., 1990.

55. Молдован А.М. «Слово о законе и благодати» Иллариона. — К., 1984.

56. Молдован В.В. Судебные прения. Игровые занятия. — К., 1989.

57. Молдован В.В. Судова риторика. — К., 1996.

58. Молдован В.В., Михеєнко М.М. Юридичний практикум: Навчальні ігри. — К., 1994.

59. Мышление и речь. — М., 1960.

60. Найдорожчий скарб. Слово про рідну мову. Поезії, вислови. — К., 1990.

61. Общая риторика. - М., 1986; М., 1987.

62. Огієнко І. Українська культура. — К., 1918.

63. Оратори Греции. - М., 1985.

64. Письма Ф. Прокоповича // Труды Киевской Духовной Академии.-1867.-Т. 1.

65. Платон. Диалоги. — М., 1936.

66. Плевако Ф.Н. Речи. - М., 1910.

67. Плутарх Порівняльні життєписи. — К., 1991.

68. Поварнин С.И. Искусство спора. — СПб., 1923.

69. Повесть временных лет. — М.; Л., 1990.

70. Прислів'я та приказки. Взаємини між людьми. — К., 1991.

71. Прокопович Феофан. Філософські твори. — Т. 1. — К., 1991.

72. Радченко В.Н. Изучение ораторского искусства в США. — М., 1991.

73. Речи советских адвокатов. — М., 1968.

74. Речи советских адвокатов по гражданским делам. — М., 1976.

75. Речи советских адвокатов по уголовным делам. — М., 1975.

76. Риторика и стиль. — М., 1985.

77. Родос В.Б. Спор и полемика. - М., 1989.

78. Русанівський В.М. Мова в нашому житті. — К., 1989.

79. Сагач Г.М. Живе слово полеміста. — К., 1991.

80. Сагач Г.М. Золотослів. - К., 1993.

81. Сагач Г.М., Мартиненко В.Ф. Мистецтво ділового спілкування. - К., 1991.

82. Сагач Г.М., Юнина Е.А. Риторика в интеллектуальных играх. – К., 1991.

83. Сергеич П. Искусство речи на суде. — М., 1988.

84. Сковорода Г. Сад пісень. - К., 1983.

85. Слово адвокату: речи советских адвокатов по гражданским и уголовным делам. — М., 1981.

86. Смолярчук В.И. Гиганты и чародеи слова. Русские судебные фразы второй половины XIX в. — М., 1984.

87. Сопер Поль. Основы искусства речи. — Ростов-на-Дону, 1995.

88. Сперанский М.М. Правила высшего красноречия. — М., 1973.;

89. Стратий Л.М., Литвинов В.Д., Андрушенко В.А. Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии. - К., 1982.

90. Судебное красноречие русских юристов прошлого. — М., 1992.

91. Судебные речи известннх русских юристов. — М., 1958.

92. Судебные речи прокуроров. — М., 1958.

93. Судебные речи советских обвинителей. — М., 1965.

94. Тимофеев А.Г. Судебное красноречие в России. — СПб., 1990.

95. Томан Іржі. Мистецтво говорити. — К., 1986.

96. Українські прислів'я та приказки. — К., 1972.

97. Утченко С.Л. Цицерон и его время. — М., 1972.

98. Хижняк 3.1. Києво-Могилянська академія. — М., 1970.

99. Царев В.И. Обвиняется пьянство. — М., 1986.

100. Царев В.И. Слово государственному обвинителю. — М., 1982.

101. Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. — М., 1972.

102. Чепіга І.П. Ораторське мистецтво на Україні в XVI—XVII ст. // Укр. мова і література в школі. — 1989. — №10.

103. Шопенгауэр А. Эристика или искусство спорить. — СПб., 1990.

 

ІСТОРІЯ РИТОРИКИ


Неоіриторика не заперечує досягнень класичної риторики. Од­нак ці етапи значно різняться між собою. В XX ст. риторика вже не є прерогативою виключно мовознавства, лінгвістики (як це було в останні століття розвитку класичної риторики).

На сьогоднішній день риторика являє собою досить розгалу­жену галузь наукових досліджень, що намагаються виявити та проаналізувати механізми впливу на слухачів у різних типах спі­лкування.


РОЗДІЛ


У розвитку риторики виділяють два головні етапи: 1. Класична риторика (\/ст. до н. є.сер. XX ст.).., 2. Неориторика (з сер. XX ст. до нашого часу).

Засновником класичної риторики вважається давньогрецький софіст Горгій. Протягом досить тривалого історичного етапу роз­витку риторика переживала як злети, так і падіння. Золотим ві­ком ораторського мистецтва вважається, звичайно, епоха Анти­чності. В цей період докладно були розроблені три головні види ораторських промов: дорадчі (політичні), судові та урочисті (епі-дейктичні). З'явились ґрунтовні теоретичні праці з риторики, на­приклад: «Риторика» Арістотеля, «Дванадцять книг риторичних повчань» Квінтіліана, «Про оратора» та «Оратор» Цицерона тощо.

В епоху Середньовіччя надбання античної риторики були пе­рероблені переважно для створення проповідей. Крім того, в цей період риторика була однією з головних навчальних дисциплін і входила до тривіуму — циклу з трьох наук (граматика, діалекти­ка або логіка, риторика).

В епоху Відродження риторика виходить знову на перший план серед словесних дисциплін. Вона є однією з тих гумані­тарних дисциплін, яка сприяє формуванню універсальної лю­дини.

В епоху Нового часу здобутки риторики використовувались переважно у створенні художньої прози. У такому вигляді ця ди­сципліна залишалась частиною гуманітарної освіти аж до XIX ст. Зрештою як вчення про словесне вираження вона розчиняється у стилістиці як частині теорії літератури, а інші її розділи поступо­во втрачають практичне значення. Саме слово «риторика» набу­ває негативного відтінку «беззмістовного базікання».

Засновником неориторики вважається бельгійський вчений X. Перельман.

 

 


Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 765. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Толкование Конституции Российской Федерации: виды, способы, юридическое значение Толкование права – это специальный вид юридической деятельности по раскрытию смыслового содержания правовых норм, необходимый в процессе как законотворчества, так и реализации права...

Значення творчості Г.Сковороди для розвитку української культури Важливий внесок в історію всієї духовної культури українського народу та її барокової літературно-філософської традиції зробив, зокрема, Григорій Савич Сковорода (1722—1794 pp...

Постинъекционные осложнения, оказать необходимую помощь пациенту I.ОСЛОЖНЕНИЕ: Инфильтрат (уплотнение). II.ПРИЗНАКИ ОСЛОЖНЕНИЯ: Уплотнение...

Понятие массовых мероприятий, их виды Под массовыми мероприятиями следует понимать совокупность действий или явлений социальной жизни с участием большого количества граждан...

Тактика действий нарядов полиции по предупреждению и пресечению правонарушений при проведении массовых мероприятий К особенностям проведения массовых мероприятий и факторам, влияющим на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, можно отнести значительное количество субъектов, принимающих участие в их подготовке и проведении...

Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков В целях предупреждения разрастания групповых нарушений общественного порядка (далееГНОП) в массовые беспорядки подразделения (наряды) полиции осуществляют следующие мероприятия...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия