Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 10. Фіскальна політика. Дефіцит бюджету і державний борг
 

№749. Державний борг – це сума попередніх:

1) дефіцитів бюджету;

2) бюджетних надлишків за вирахуванням дефіцитів бюджету;

3) державних видатків;

4) бюджетних дефіцитів за вирахуванням бюджетних надлишків;

5) усі твердження неправильні.

 

№750. Якщо національна економіка перебуває в стані рівноваги, то:

1) державний бюджет збалансований;

2) бюджети всіх рівнів мають бути збалансовані;

3) уряд не здійснює запозичень;

4) середня податкова ставка усталена;

5) усі твердження неправильні.

 

№751. Функції податків полягають в тому, щоб:

1) перерозподіляти доходи між різними групами населення;

2) збільшувати обсяг коштів, спрямованих на інвестування у національну економіку;

3) скорочувати кошти, якими розпоряджаються фірми і домогосподарства;

4) регулювати грошовий обіг у країні;

5) усі твердження неправильні.

 

№752. Ефект витіснення означає:

1) споживання товарів і послуг збільшується, а інвестицій - зменшується;

2) вітчизняні вироби витісняють імпорт;

3) збільшення державних видатків зменшує обсяг приватних інвестицій;

4) збільшення приватних інвестицій зменшує державні видатки;

5) усі твердження неправильні.

 

№753. Однією з умов розвою національної економіки є динаміка тягаря державного боргу. Ця динаміка залежить від:

1) рівня реальної процентної ставки;

2) величини первинного дефіциту бюджету;

3) ефекту витіснення;

4) правильні відповіді 1 і 2;

5) правильні відповіді 2 і 3.

 

№754. Відносні видатки з обслуговування державного боргу вимірюють:

1) відношенням суми боргу до валового внутрішнього продукту;

2) сумою державного боргу;

3) сумою сплачуваних процентів за боргом;

4) відношенням суми сплачуваних процентів та амортизації основної суми боргу до ВВП;

5) усі твердження неправильні.

 

№755. Прихильники концепції економіки пропозиції вважають, що зниження податків:

1) індукує стимули до праці, заощадження, інвестування і підприємницької діяльності, а отже, переміщує вправо криву сукупної пропозиції;

2) забезпечує соціальну справедливість у розподілі доходів;

3) збільшує обсяг сукупного попиту, а отже і обсяг національного виробництва;

4) збалансовує державний бюджет з утворенням бюджетного надлишку;

5) усі твердження неправильні.

 

№756. Первинний дефіцит державного бюджету – це різниця між:

1) величиною поточного дефіциту бюджету і сплатою процентів за державний борг;

2) поточними державними надходженнями і видатками;

3) надходженнями за повної зайнятості за наявних податкових ставок і фактичними видатками;

4) фактичним і структурним дефіцитом;

5) усі твердження неправильні.

 

№757. Фіскальна політика буде дискреційною, якщо зміняться такі параметри:

1) знижуються ставки оподаткування;

2) підвищуються ставки оподаткування;

3) збільшуються податкові надходження за незмінної прогресивної шкали оподаткування;

4) усі твердження правильні;

5) правильні відповіді 1 і 2.

 

№758. Фіскальна політика буде недискреційною, якщо зміняться такі параметри:

1) зміниться ставка прибуткового податку;

2) за незмінної ставки прибуткового податку збільшуються податкові надходження;

3) змінюється співвідношення між прямими і непрямими податками у доходах державного бюджету;

4) зменшуються видатки на утримання бюджетного сектора економіки;

5) усі твердження неправильні.

 

№759. Стимулювальна стабілізаційна політика спрямована на:

1) досягнення бездефіцитного державного бюджету;

2) стабілізацію обмінного курсу національної валюти;

3) зниження темпів інфляції;

4) збільшення обсягу виробництва і рівня зайнятості в національній економіці;

5) усі твердження неправильні.

 

№760. Фіскальна політика буде рестрикційною у разі:

1) збільшення державних видатків;

2) збільшення обсягу державних закупівель товарів і послуг;

3) збільшення обсягу соціальних видатків;

4) зменшення державних видатків;

5) усі твердження неправильні.

 

№761. У національній економіці досягнуто повної зайнятості, але простежується висока інфляція. Яка комбінація заходів монетарної і фіскальної політики буде доцільною у даному разі і знизить темпи інфляції:

1) підвищення податків і продаж центральним банком державних облігацій на відкритому ринку;

2) зниження податків і купівля центральним банком державних облігацій на відкритому ринку;

3) збільшення державних видатків і купівля центральним банком державних облігацій на відкритому ринку;

4) зниження державних видатків і купівля центральним банком державних облігацій на відкритому ринку;

5) збільшення державних видатків і зниження норми резервування.

 

№762. Серед основних причин неспроможності країн платити за свої зовнішні борги не може бути така:

1) неправильна макроекономічна політика країн-боржників;

2) зростання процентних ставок у розвинутих країнах;

3) різка зміна кон’юнктури на світових ринках, що супроводжується погіршенням умов торгівлі країн-боржників;

4) наявність стимулів до відмови від платежів за борг;

5) усі можуть бути.

 

№763. Яке твердження неправильне:

1) зовнішній борг країни виникає унаслідок позик країною коштів за кордоном, продажу нею фінансових активів за кордон та прямих іноземних інвестицій у її економіку;

2) державний борг складається з двох частин: внутрішнього боргу і зовнішнього боргу;

3) рівень відкритості економіки впливає на результативність фіскальної політики;

4) стимулювальна фіскальна політика зменшує чистий експорт, що послаблює її впливи на національну економіку;

5) автоматичні стабілізатори часто називають недискреційною фіскальною політикою.

 

№764. Зовнішня заборгованість країни – це наслідок:

1) прямих зовнішніх інвестицій в економіку країни;

2) продажу матеріальних активів іноземцям;

3) позичання країною коштів за кордоном та продажу нею своїх фінансових активів за кордон;

4) правильні твердження 1 і 3;

5) усі твердження правильні.

 

№765. Якщо середня ставка податку знижується із збільшенням вартості об’єкта оподаткування, то її називають:

1) непрямою;

2) прогресивною;

3) регресивною;

4) прямою;

5) пропорційною.

 

№766. Яке твердження правильне:

1) одиницю виміру об’єкта оподаткування називають податковою ставкою;

2) наповнення державного бюджету збільшенням податкових ставок має свої межі;

3) стримувальна фіскальна політика передбачає перехід від прогресивних до пропорційних податкових ставок;

4) крива Лафера відображає обернену залежність між обсягом податкових надходжень та величиною податкової ставки;

5) пропорційні податки не виконують фіскальної функції.

 

№767. Що є проявом стримувальної дискреційної фіскальної політики:

1) збільшення податкових надходжень за незмінної податкової системи;

2) збільшення державних видатків;

3) зменшення податкових ставок;

4) надання податкових пільг підприємствам, які здійснюють інвестиції;

5) розширення переліку підакцизних товарів.

 

№768. Що є проявом недискреційної фіскальної політики у фазі економічного піднесення:

1) збільшується обсяг допомоги із безробіття;

2) зростають ставки акцизного збору;

3) зменшуються державні закупівлі товарів і послуг;

4) збільшуються надходження до державного бюджету від податку на додану вартість за незмінної його ставки;

5) зменшуються виплати з державного бюджету безробітним у результаті перегляду норм соціального законодавства.

 

№769. Автоматичні стабілізатори у фазі спаду:

1) збільшують дефіцит державного бюджету;

2) зменшують трансферні платежі;

3) збільшують податкові надходження за прогресивних ставок;

4) зменшують дефіцит державного бюджету;

5) зменшують податкові надходження за регресивних ставок.

 

№770. Яке твердження правильне:

1) з позиції кейнсіанців стимулювальна фіскальна політика повинна спиратись на зниження податків, стримувальна – на зменшення державних видатків;

2) дискреційна фіскальна політика базується на дії автоматичних стабілізаторів;

3) наявність високопрогресивної системи оподаткування повністю розв’язує проблеми безробіття та інфляції;

4) за умов перегрітої економіки доцільною є стримувальна фіскальна політика;

5) ефект витіснення посилює стимулювальний вплив фіскального інструментарію.

 

№771. Яке твердження правильне:

1) різниця між фактичним та циклічним дефіцитами становить структурний дефіцит бюджету;

2) циклічний дефіцит відображає вплив на бюджет економічної політики уряду;

3) у фазі спаду циклічний дефіцит зменшується;

4) структурний дефіцит – це різниця між фактичними надходженнями до бюджету за чинних податкових ставок та видатками за повної зайнятості;

5) структурний дефіцит бюджету усувається завдяки автоматичним стабілізаторам.

 

№772. Випуск урядом нових державних цінних паперів і використання залучених коштів для виплат за старими боргами називають:

1) реструктуризацією державного боргу;

2) рефінансуванням державного боргу;

3) капіталізацією державного боргу;

4) полегшенням сплати державного боргу;

5) конверсією державного боргу.

 

№773. Яка комбінація заходів фіскальної і монетарної політики сприятиме збільшенню обсягів національного виробництва в економіці із значним вимушеним безробіттям:

1) збільшення облікової ставки та зменшення державних закупівель;

2) зменшення податків та збільшення норми резервування;

3) зменшення норми резервування та податкових ставок;

4) продаж державних облігацій центральним банком на відкритому ринку та збільшення державних закупівель;

5) зменшення податкових ставок та продаж державних облігацій центральним банком на відкритому ринку.

 

№774. Яке твердження правильне:

1) вибір оптимальних пропорцій між фіскальними та монетарними інструментами полегшується за умов відкритості економіки;

2) державний борг – це сума надлишків та дефіцитів бюджету;

3) фіскальна функція податків полягає у перерозподілі вартості створеного ВВП між юридичними та фізичними особами;

4) фінансування дефіциту бюджету за рахунок запозичень на внутрішньому ринку спричиняє збільшення темпів інфляції;

5) в аналізі боргової політики уряду відношення державного боргу до ВВП як показник має перевагу над абсолютною величиною державного боргу.

 

№775. Яке твердження правильне:

1) емісійне покриття дефіциту державного бюджету не відповідає цілям стимулювальної політики;

2) використання додаткових коштів, отриманих внаслідок стримувальної фіскальної політики, для сплати внутрішнього боргу не перешкоджає досягненню її цілей;

3) зовнішній борг – це заборгованість держави перед міжнародними фінансовими організаціями;

4) у відкритій економіці стримувальна фіскальна політика зменшує чистий експорт;

5) стримувальна фіскальна політика переміщує криву сукупного попиту вправо.

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 867. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия