Студопедия — Тести модуль 1 Біологічні особливості життєдіяльності людини 10 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тести модуль 1 Біологічні особливості життєдіяльності людини 10 страница


 

A Етапи енергетичного обміну.

B Біосинтетичні процеси в клітині.

C Біохімічні процеси в клітині.

D Будову ДНК.

E *Ультрамікроскопічну будову клітини.

 

 

1044 Частина поля зору світлового мікроскопа освітлена добре, а частина затемнена, якщо:

 

A Відсутній окуляр.

B *Об’єктив не зайняв фіксованого положення в гнізді револьверного диска.

C Забруднене предметне скло.

D Забруднені лінзи окуляра.

E Забруднені лінзи об’єктива.

 

1045 До освітлювальної системи світлового мікроскопа належить:

 

A Об’єктив.

B Тубус.

C Штатив.

D Окуляр.

E *Дзеркало.

 

 

1046 Назвіть елементарну струкруру на популяційно-видовому рівні організації життя:

A Біогеоценоз.

B Клітина.

C *Популяція.

D Організм.

E ДНК.

 

 

1047 Що є елементарним біологічним явищем на клітинному рівні організації життя?

 

A Утворення нових видів.

B Транскрипція.

C *Життєвий цикл клітини.

D Біосинтез білка.

E Редуплікація ДНК.

 

 

1048 Філогенез - це:

 

A Гомеостаз.

B Самовідтворення.

C Самооновлення.

D *Історичний розвиток організмів.

E Індивідуальний розвиток організмів.

 

 

1049 Яка хімічна структура клітини забезпечує самовідтворення?

 

A Мітохондрія.

B Ядерце.

C Білок.

D РНК.

E *ДНК.

 

1050 Проявом подразливості у живих організмів є:

 

A Мінливість.

B Метаболізм.

C *Фототаксис.

D Самооновлення.

E Ріст.

 

 

1051 Синтез білка відбувається на:

 

A Комплексі Гольджі.

B Центросомах.

C *Рибосомах.

D Хромосо­мах.

E Лізосомах.

 

 

1052 В основі яких клітинних структур міститься базальне тільце:

 

A Лізосом.

B Псевдоподій.

C Кінцівка

D *Джгутиків.

E Мікроворсинок.

 

1053 При ревматизмі у хворих спостерігається руйнування клітин хряща. Яка клітинна органела бере активну участь у цьому патологічному процесі?

 

A Рибосома.

B *Лізосома.

C Клітинний центр.

D Мітохондрія.

E Комплекс Гольджі.

 

1054 Органелами руху клітини є:

 

A Вакуолі.

B Мітохондрії.

C Комплекс Гольджі;

D Лізосоми.

E *Війки.

 

 

1055 Недиференційованими, здатними до трансформації у визначені типи клітин є:

 

A Нейрони.

B *Стовбурові клітини.

C Лейкоцити.

D Еритроцити

E Міоцити.

 

1056 За якою з особливостей на мікропрепараті клітину можна віднести до тваринних клітин?

 

A Відсутній клітинний центр.

B Є пластиди.

C Є одна велика вакуоля.

D *Є багато мітохондрій.

E Є жорстка целюлозна оболонка.

 

 

1057 Основні положення клітинної теорії були сформульовані в:

 

A Кінці XX ст.

B На початку XX ст.

C *XIX ст.

D XVIII ст.

E XVII ст.

 

 

1058 Немембранну будову мають такі органели:

 

A Комплекс Гольджі.

B *Рибосоми.

C Пластиди.

D Мітохондрії.

E Лізосоми.

 

1059 Клітинні стінки відсутні у:

 

A Клітинах найпростіших.

B *Tваринних клітинах.

C Клітинах грибів.

D Рослинних клітинах.

E Прокаріотичних клітинах.

 

 

1060 До еукаріотів належать:

 

A Бактеріофаги.

B Вібріони.

C Ціанобактерії.

D Мікоплазми.

E *Гриби.

 

 

1061 Назвіть функцію мітохондрій:

 

A Фотосинтез.

B Секреторна.

C Участь у вуглеводному обміні.

D Синтез білка.

E *Синтез АТФ.

 

 

1062 Вакуоля рослинної клітини виконує функцію:

 

A Енергетичну.

B Фотосинтезуючу.

C Видільну.

D Осморегулюючу.

E *Запа­саючу.

 

1063 Не мають мембранної будови:

 

A Вакуолі.

B Лізосоми.

C Ендоплазматичний ретикулум.

D *Клітинний центр.

E Мітохондрії.

 

1064 Відомо, що мітохондрії здатні до самовідновлення. Завдяки наявності чого можливий цей процес?

 

A РНК.

B *ДНК.

C Крист.

D Подвійної мембрани.

E Хромомом.

 

1065 Назвіть органелу, яка бере участь в утворенні акросоми:

 

A Ендоплазматична сітка.

B Рибосома.

C Клітинний центр.

D Мітохондрія.

E *Комплекс Гольджі.

 

1066 Яке із зазначених положень, що доповнило клітинну теорію, належить Р. Вірхову?

 

A Клітини містять органели.

B Цитоплазма - головна структура клітини.

C *Кожна клітина - з клітини.

D Кожна клітина обмежена оболонкою.

E Ядро - обов’язкова стуктура клітини.

 

 

1067 Одномембранну будову мають такі органели:

 

A Пластиди.

B Рибосоми.

C Клітинний центр.

D Мітохондрії.

E *Комплекс Гольджі.

 

1068 У прокаріотичній клітині рибосоми знаходяться:

 

A В ядрі.

B У матриксі мітохондрій і пластид.

C Тільки на мембранах ендоплазматичного ретикулуму.

D *Тільки в цитоплазмі клітини.

E У цитоплазмі клітини і на мембранах ендоплазматич­ного ретикулуму.

 

1069 До неклітинних форм життя належать:

 

A Рослини.

B Ціанобактерії.

C *Віруси.

D Бактерії.

E Гриби.

 

 

1070 Клітинна стінка містить муреїн у клітинах:

 

A Тварин.

B Рослин.

C *Бактерій.

D Грибів.

E Вірусів.

 

 

1071 Ферменти, що містяться в лізосомах, синтезуються:

 

A У мітохондріях.

B У ядрі.

C У лізосомах.

D *На рибосомах гранулярного ендоплазматичного рети­кулуму.

E На мембранах агранулярного ендоплазматичного рети­кулуму.

 

1072 Комплекс Гольджі виконує такі функції:

1073.

 

A *Бере участь у синтезі глікопротеїдів.

B Бере участь в утворенні веретена поділу при мітозі.

C Бере участь у формуванні субодиниць рибосом.

D Фотосинтез.

E Бере участь у синтезі білка.

 

 

1074 У крові хворого виявлено зниження рівня альбумінів і фібриногену. Зниження активності яких органел клітин печінки найбільш ймовірно викликає це явище?

 

A Лізосом.

B Комплексу Гольджі.

C Агранулярної ЕПС.

D *Гранулярної ЕПС.

E Мітохондрій.

 

1075 Яке твердження є одним із положень клітинної теорії?

 

A Клітина оточена глікокаліксом.

B *Кожна клітина утворюється внаслідок поділу материнської клітини.

C Кожному типові клітин властиве постійне ядерно-цитоплазматичне співвідношення

D Кілька різних триплетів кодують одну амінокислоту.

E Форма ядра подібна до форми клітини.

 

 

1076 Яка з тканин не належить до тваринних?

 

A М’язева.

 

B Епітеліальна.

C Сполучна.

D Нервова.

E *Твірна.

 

1077 Які органели містять прокаріоти?

 

A Лізосоми.

B Ядро.

C Пластиди.

D *Рибосоми.

E Мітохондрії.

 

1078 Одномембранну будову мають такі органели:

 

A Пластиди.

B Рибосоми.

C Клітинний центр.

D Мітохондрії.

E *Лізосоми.

 

 

1079 В еукаріотичній клітині рибосоми знаходяться:

 

A В ядрі.

B У лізосомах.

C Тільки на мембранах ендоплазматичного ретикулуму.

D Тільки в цитоплазмі клітини.

E *У цитоплазмі клітини і на мембранах ендоплазматич­ного ретикулуму.

 

 

1080 До еукаріотів не належать:

 

A Найпростіші.

B Тварини.

C *Ціанобактерії.

D Рослини.

E Гриби.

 

 

1081 Клітинна стінка містить хітин у:

 

A Найпростіших.

B Рослин.

C Бактерій.

D *Грибів.

E Вірусів.

 

1082 Фотосинтез в рослинній клітині здійснюється:

 

A Ядром.

B Хромопластом.

C Хлорофілом.

D *Хлоро­пластом.

E Хроматином.

 

 

1083 Первинні лізосоми формуються за участю:

 

A Рибосом.

B Пероксисом.

C *Комплексу Гольджі.

D Гранулярного ендоплазматичного ретикулуму.

E Агранулярного ендоплазматичного ретикулуму.

 

 

1084 Які органели цитоплазми забезпечують фагоцитарну функцію нейтрофілів?

 

A Комплекс Гольджі.

B Мітохондрії.

C Рибосоми

D Вакуолі.

E *Лізосоми.

 

1085 Включеннями рослинної клітини є:

 

A Глікоген.

B Пластиди.

C Рибосоми.

D Вакуолі.

E *Зерна крохма­лю.

 

1086 Функція гранулярного ендоплазматичного ретикулуму:

 

A Утворення веретена поділу.

B Розщеплення органічних речовин.

C *Синтез білків.

D Синтез АТФ.

E Утворення лізосом.

 

 

1087 Основи клітинної теорії були закладені у праці „Мікроскопічні дослідження про відповідність у структурі та рості тварин і рослин”, автором якої є:

 

A Т. Морган.

B *Т. Шванн.

C Р. Вірхов.

D А. Левенгук.

E Р. Гук.

 

 

1088 Пероксисоми містяться в цитоплазмі:

 

A Бактеріофагів.

B *Еукаріотів.

C Вірусів.

D Ціанобактерій.

E Бактерій.

 

 

1089 Двомембранну будову мають такі органели:

 

A Комплекс Гольджі.

B Рибосоми.

C Клітинний центр.

D *Мітохондрії.

E Лізосоми.

 

 

1090 Рослинна клітина відрізняється від тваринної наявністю:

 

A Рибосом.

B Лізосом.

C *Пластид.

D Комплекса Гольджі.

E Мітохондрій.

 

1091 До прокаріотів належать організми:

 

A Клітини яких мають внутрішні мембрани.

B Клітини яких діляться мітозом.

C Клітини яких містять кілька ядер.

D Клітини яких містять одне ядро.

E *Клітини яких не мають оформленого ядра.

 

 

1092 Чому дорівнює загальне збільшення мікроскопа, що має окуляр х7 та об’єктив х90?

 

A *х630.

B х14.

C х33.

D х56.

E х47.

 

 

1093 Яке призначення об’єктива світлового мікроскопа?

 

A Будує геометрично подібне об’єкту зменшене пряме зображення.

B Будує уявне збільшене обернене зображення.

C Будує геометрично подібне об’єкту збільшене обернене зображення.

D *Будує геометрично подібне об’єкту збільшене пряме зображення.

E Будує уявне збільшене пряме зображення.

 

1094 Вкажіть об’єктив малого збільшення світлового мікроскопа:

 

A х7.

B х90.

C х40.

D х10.

E *х8.

 

 

1095 Яку функцію виконує мікрометричний гвинт світлового мікроскопа?

 

A Регуляція положення конденсора.

B Орієнтовне фокусування зображення об’єкта.

C Збільшення освітлення поля зору.

D Зменшення освітлення поля зору.

E *Точне фокусування зображення об’єкта.

 

 

1096 До механічної системи світлового мікроскопа належать:

 

A Діафрагма.

B Дзеркало.

C Окуляр.

D Конденсор.

E *Тубус.

 

 

1097 Екологічною проблемою якого рівня організації живого є збільшення частки мутацій у генофондах?

 

A Біосферно-біоценотичного.

B *Популяційно-видового.

C Організмового.

D Клітинного.

E Молекулярно-генетичного.

 

1098 Що є елементарною структурою на клітинному рівні організації життя?

 

A Популяція.

B *Клітина.

C Органела.

D Хромосома.

E ДНК.

 

 

1099 Онтогенез - це:

 

A Саморегуляція.

B Самовідтворення.

C Самооновлення.

D Історичний розвиток.

E *Індивідуальний розвиток організмів.

 

 

1100 Здатність організмів підтримувати відносну сталість хімічного складу та гомеостаз, називається:

 

A Спадковість.

B *Саморегуляція.

C Самовідтворення.

D Метаболізм.

E Самооновлення.

 

 

1101 Що є прикладом дисиміляції?

 

A Біосинтез ліпідів.

B *Гліколіз.

C Реплікація ДНК.

D Фотосинтез.

E Біосинтез білка.

 

 

1102 Яке призначення окуляра у світловому мікроскопі?

 

A Будує уявне зменшене пряме зображення.

B *Будує уявне збільшене обернене зображення.

C Будує геометрично подібне об’єкту збільшене обернене зображення.

D Будує геометрично подібне об’єкту збільшене пряме зображення.

E Будує уявне збільшене пряме зображення.

 

 

1103 Чому дорівнює загальне збільшення мікроскопа, що має окуляр х7 та об’єктив х8?

 

A х15.

B х14.

C х33.

D *х56.

E х47.

 

 

1104 За допомогою світлового мікроскопа передбачається визначити деталі будови клітини. Вкажіть об’єктив великого збільшення, який необхідний для цього:

 

A х7.

B х90.

C *х40.

D х10.

E х8.

 

 

1105 Що відбувається при опусканні конденсора світлового мікроскопа?

 

A Збільшується контрастність зображення об’єкта.

B Зменшується контрастність зображення об’єкта.

C *Зображення об’єкта стає чіткішим.

D Збільшується освітлення поля зору.

E Зменшується освітлення поля зору.

 

1106 Знайдіть неправильний варіант відповіді:

 

A Мінливість - це властивість живого.

B Організму притаманний гомеостаз.

C Багатоклітинний організм - це сума клітин.

D Організм - це саморегулювальна система.

E *Організм - це закрита біологічна система.

 

1107 Які чинники відіграли вирішальну роль для виділення самостійного таксона Homo sapiens у процесі еволюції?

 

A Екологічні.

B Абіотичні.

C Біотичні.

D *Соціальні.

E Антропогенні.

 

 

1108 Що є елементарним біологічним явищем на молекулярно-генетичному рівні організації життя?

 

A Мейоз.

B Ріст клітини

C Мітоз.

D Біосинтез білка.

E *Редуплікація ДНК.

 

 

1109 Здатність організмів набувати нових ознак і властивостей в процесі онтогенезу називається:

 

A Гомеостаз.

B. Самовідтворення.

C *Мінливість.

D Самооновлення.

E Анаболізм.

 

1110 Утворення нових молекул і структур на основі інформації, закладеної в послідовності нуклеотидів ДНК лежить в основі:

 

A Мінливості.

B Саморегуляції.

C *Самооновлення.

D Метаболізму.

E Подразливості.

 

 

1111 Обмін речовин та енергії - одна з основних властивостей життя. Як називається сукупність всіх реакцій розпаду речовин, що відбуваються з виділенням енергії?

 

A Метаболізм.

B Пластичний обмін.

C Анаболізм.

D Асиміляція.

E *Дисиміляція.

 

1112 Яке призначення револьвера у світловому мікроскопі?

 

A Містить окуляри.

B *Містить об’єктиви.

C Приводить тубус у рух.

D Піднімає конденсор.

E Концентрує світлові промені.

 

 

1113 Чому дорівнює загальне збільшення мікроскопа, що має збільшення окуляра х7 та об’єктива х40?

 

A х380.

B *х280.

C х33.

D х56.

E х47.

 

 

1114 Який із зазначених режимів мікроскопії необхідно вибрати для того, щоб виявити якомога більше гістологічних структур?

 

A *Окуляр х8, об’єктив х90.

B Oкуляр х10, об’єктив х40.

C Окуляр х8, об’єктив х20.

D Окуляр х8, об’єктив х8.

E Окуляр х7, об’єктив х40.

 

1115 Імерсія використовується під час застосування в мікроскопі об'єктива із збільшенням:

 

A х8.

B *х90.

C х40.

D х10.

E x7

 

1116 До оптичної системи мікроскопа належить:

 

A Револьвер.

B Штатив.

C Дзеркало.

D Тубус.

E *Oб’єктив.

 

 

1117 Знайдіть неправильний варіант відповіді:

 

A Організм - це саморегулювальна система.

B Тканини складаються з подібних за функціями клітин.

C Багатоклітинний організм - це сума клітин.

D *Організм - це несаморегулююча система.

E Організм - це відкрита біологічна система.

 

1118 Що є елементарною структурою на молекулярно-генетичному рівні організації життя?

 

A Популяція.

B Клітина.

C Хромосома.

D *ДНК.

E Нуклеотид.

 

 

1119 Здатність організму передавати свої ознаки та властивості нащадкам з покоління в покоління називається:

 

A Асиміляція.

B Метаболізм.

C *Спадковість.

D Мінливість.

E Самооновлення.

 

 

1120 Для живих організмів не характерно:

 

A Спадковість.

B * Нездатність протистояти наростанню ентропії.

C Здатність протистояти наростанню ентропії.

D Метаболізм.

E Подразливість.

 

 

1121 Обмін речовин та енергії - одна з основних властивостей життя. Як називається сукупність всіх реакцій біосинтезу речовин, що відбуваються з поглинанням енергії?

 

A Метаболізм.

B Енергетичний обмін.

C Катаболізм.

D *Асиміляція.

E Дисиміляція.

 

1122 Хто вперше ввів термін "мікроб"?

 

A Robert Koch

B Louis Paster

C *Ch. Sedilot

D Edvard Jenner

E David Bergey

 

1123 До оптичної системи мікроскопа належить:

 

A Дзеркало і конденсор

B *Окуляри й об`єктиви

C Тубус і діафрагма

D Предметний столик і штатив

E Все вище назване

 

1124 До освітлювальної системи мікроскопа відносять

 

A Тубус і діафрагма

B Окуляри і об`єктиви

C *Конденсор Аббе і дзеркало

D Предметний столик

E "револьвер"

 

1125 Сухі об`єктиви дають збільшення

 

A Від 2 до 5 разів

B *Від 8 до 40 разів

C Від 90 до 120 разів

D Від 150 до 240 разів

E від 7 до 10 разів

 

1126 Імерсійні об`єктиви дають збільшення

 

A У 10-15 разів

B У 20-50 разів

C *У 90-120 разів

D У 600-900 разів

E у 150-200 разів

 

1127 Роздільна здатність імерсійного об`єктива знаходиться в межах

 

A 0,01 мкм

B 0,02 мкм

C 0,05 мкм

D *0,2 мкм

E 0,1 мкм

 

Ситуаційні задачі Біологічні особливості життєдіяльності людини

1. Відомо, що мітохондрії здатні до самовідновлення. Завдяки наявності чого можливий цей процес?

A. Подвійної мембрани

B. Хромомом.

C. Крист.

D. * ДНК.

E. РНК.

2. Генетичний матеріал в доядерних організмів представлений:

A. * Генофором

B. Кінетофором

C. Хромофором

D. Хлорофором

E. Немає правильної відповіді

3. Генетичний матеріал в прокаріот представлений:

A. * Генофором

B. Кінетофором

C. Хромофором

D. Хлорофором

E. Немає правильної відповіді

4. Ділянки ДНК, що є одиницями спадкової інформації, називаються:

A. Теломери.

B. Центромери.

C. Вторинні перетяжки.

D. * Гени.

E. Кінетохори.

5. Для якої функції біологічних мембран характерні обмеження цитоплазми від міжклітинного простору, підтримка гомеостазу клітини:

A. Рецепторної.

B. * Захисної.

C. Транспортної.

D. Компартментація клітини.

E. Біосинтетичної.

6. Екологічною проблемою якого рівня організації живого є збільшення частки мутацій у генофондах?

A. Молекулярно-генетичного.

B. Клітинного.

C. Організмового.

D. * Популяційно-видового.

E. Біосферно-біоценотичного.

7. Елементарною структурою на біосферно-біогеоценотичному рівні життя є:

A. * Біогеоценози

B. Системи органів та організм

C. Клітина

D. Популяція

E. Триплети ДНК

8. Елементарною структурою на клітинному рівні життя є:

A. * Клітина

B. Триплети ДНК

C. Популяція

D. Організм

E. Системи органів

9. Елементарною структурою на молекулярно-генетичному рівні життя є:

A. * Триплети ДНК

B. Клітина

C. Популяція

D. Організм

E. Системи органів

10. Елементарною структурою на організмовому рівні життя є:

A. * Організм

B. Популяція

C. Клітина

D. Триплети ДНК

E. Біогеоценози

11. Елементарною структурою на організмовому рівні життя є:

A. * Системи органів

B. Популяція

C. Клітина

D. Триплети ДНК

E. Біогеоценози

12. Елементарною структурою на організмовому рівні життя є:

A. * Системи органів та організм

B. Популяція

C. Клітина

D. Триплети ДНК

E. Біогеоценози

13. Елементарною структурою на популяційно-видовому рівні життя є:

A. * Популяція

B. Клітина

C. Триплети ДНК

D. Біогеоценози

E. Системи органів та організм

14. За допомогою електронного мікроскопа можна вивчати:

A. * Ультрамікроскопічну будову клітини.

B. Будову ДНК.

C. Біохімічні процеси в клітині.

D. Біосинтетичні процеси в клітині.

E. Етапи енергетичного обміну.

15. За допомогою світлового мікроскопа передбачається визначити деталі будови клітини. Вкажіть об'єктив великого збільшення, який необхідний для цього:

A. х8.

B. х10.

C. * х40.

D. х90.

E. х7.

16. За якою з особливостей на мікропрепараті клітину можна віднести до тваринних клітин?

A. Є жорстка целюлозна оболонка.

B. * Є багато мітохондрій.

C. Є одна велика вакуоля.

D. Є пластиди.

E. Відсутній клітинний центр.

17. Імерсія використовується під час застосування в мікроскопі об?єктива із збільшенням:

A. х7

B. х10

C. х40;

D. * х90.

E. х8

18. Назвіть вид міжклітинних контактів при якому ділянки ущільнення між клітинами утворюють механічні зв'язки:

A. Синаптичний контакт.

B. Простий контакт.

C. * Десмосоми.

D. Щілинний контакт.

E. Складний контакт.

19. Назвіть вид міжклітинних контактів при якому ділянки ущільнення між клітинами утворюють механічні зв'язки:

A. Складний контакт.

B. Синаптичний контакт.

C. Простий контакт.

D. * Десмосоми.

E. Щілинний контакт.

20. Обмін речовин та енергії - одна з основних властивостей життя. Як називається сукупність всіх реакцій біосинтезу речовин, що відбуваються з поглинанням енергії?

A. Дисиміляція

B. * Асиміляція

C. Катаболізм.

D. Енергетичний обмін.

E. Метаболізм.

21. Основи клітинної теорії були закладені у праці "Мікроскопічні дослідження про відповідність у структурі та рості тварин і рослин", автором якої є:

A. Р. Гук.

B. А. Левенгук.

C. Р. Вірхов.

D. * Т. Шванн.

E. Т. Морган.

22. При опіку шкіри людина втрачає велику кількість рідкої частини крові. Який розчин можна ввести для відновлення вмісту циркулюючої крові?

A. * Ізотонічний розчин натрію хлориду (фізіологічний розчин).

B. Гіпертонічний розчин натрію хлориду.

C. Гіпотонічний розчин натрію хлориду.

D. Розчин вводити не потрібно.

E. Спочатку гіпер-, потім гіпотонічний розчини.

23. При ревматизмі у хворих спостерігається руйнування клітин хряща. Яка клітинна органела бере активну участь у цьому патологічному процесі?

A. Комплекс Гольджі.

B. Мітохондрія.

C. Клітинний центр.

D. * Лізосома.

E. Рибосома.

24. Прикладом якого транспорту молекул є проходження газів між порожниною альвеол і просвітом кровоносних капілярів при диханні?

A. * Проста дифузія.

B. Полегшена дифузія.

C. Осмос.

D. Екзоцитоз.

E. Ендоцитоз.

25. Прикладом якого транспорту речовин є проходження молекул у клітину за участю білків-переносників за градієнтом концентрації без витрат енергії?

A. Проста дифузія.

B. * Полегшена дифузія.

C. Осмос.

D. Ендоцитоз.

E. Піноцитоз.

26. Прикладом якого транспорту речовин є процес дифузії розчинника через мембрану за концентраційним градієнтом із високої концентрації розчинника у бік з низькою концентрацією?

A. Проста дифузія.

B. Полегшена дифузія.

C. * Осмос.

D. Фагоцитоз.

E. Піноцитоз.

27. Процес, при якому внутрішньоклітинні секреторні пухирці зливаються з плазмолемою і їх вміст виводиться з клітини, називається:

A. Фагоцитоз.

B. Піноцитоз.

C. Опосередкований рецепторами ендоцитоз.

D. Осмос.

E. * Екзоцитоз.

28. Система внутрішніх мембран розділяє вміст клітини на відсіки, що мають специфічну структуру. Яка це функція біомембран?

A. Формування гідрофобної зони.

B. Захисна.

C. Транспортна.

D. * Компартментація клітини.

E. Сигнальна.

29. Скільки молекул АТФ утворюється при анаеробному та аеробному розщепленні одного моля глюкози?

A. 1.

B. 2.

C. 36.

D. * 38.

E. 44.

30. Скільки молекул молочної кислоти утворюється при розщепленні одного моля глюкози?

A. 1.

B. * 2.

C. 36.

D. 38.

E. 40.

31. У дитини диспепсія (блювота, пронос), відбулося зневоднення організму. Який розчин потрібно ввести?

A. Ізотонічний розчин натрію хлориду.

B. * Гіпертонічний розчин натрію хлориду.

C. Гіпотонічний розчин натрію хлориду.

D. Розчин вводити не потрібно.

E. Фізіологічний розчин натрію хлориду.

32. У крові хворого виявлено зниження рівня альбумінів і фібриногену. Зниження активності яких органел клітин печінки найбільш ймовірно викликає це явище?

A. Мітохондрій.Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 5071. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ Сила, с которой тело притягивается к Земле, называется силой тяжести...

СПИД: морально-этические проблемы Среди тысяч заболеваний совершенно особое, даже исключительное, место занимает ВИЧ-инфекция...

Понятие массовых мероприятий, их виды Под массовыми мероприятиями следует понимать совокупность действий или явлений социальной жизни с участием большого количества граждан...

Приготовление дезинфицирующего рабочего раствора хлорамина Задача: рассчитать необходимое количество порошка хлорамина для приготовления 5-ти литров 3% раствора...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия