Студопедія
рос | укр

Головна сторінка Випадкова сторінка


КАТЕГОРІЇ:

АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія


Визнання особи недієздатною.


Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 328


 

Управління продуктивністю праці на підприємстві – це частина загального процесу управління підприємством, що включає у себе планування, організацію, мотивацію, керівництво, контроль і регулювання. Ця робота ґрунтується на постійному аналізі співвідношення корисного ефекту від певної трудової діяльності та витрат на цю діяльність. Основними функціями управління продуктивністю є визначення цілей та організація програми управління продуктивністю праці. При цьому цілями програми повинні бути: ефективне використання людських ресурсів, мінімізація втрат виробництва та створення ефективної системи вимірювання продуктивності праці.

Елементи програми управління продуктивністю праці на підприємстві:

Оцінка і аналіз організаційної системи – визначаються внутрішні можливості організації, виявляються сильні і слабкі сторони організації, з урахуванням передбачуваних змін ринкового середовища.

Оцінка зовнішніх умов діяльності організаційної системи, які можуть вплинути на проектування і розробку програми.

Стратегічне планування – узгодження цілей і завдань управління продуктивністю праці на період 3 – 5 років; виділяються першочергові завдання, важливі для подальшого розвитку організації.

Розробка критеріїв результативності програми – визначаються конкретні вимірники, критерії, нормативи, за якими необхідно оцінювати заходи щодо управління продуктивністю.

Виявлення та аналіз резервів підвищення продуктивності праці – визначення усіх матеріальних і організаційних засобів розвитку організації.

Розробка проекту – послідовність виконання робіт, оцінки витрат, функції виконавців, питання управління проектом, аналіз витрат і користі.

Розробка планових заходів щодо подальшого підвищення продуктивності праці.

Розробка ефективної системи матеріального стимулювання – досягнення запланованих показників продуктивності праці.

Зведення всіх результатів планування у єдиний загальний план.

Залучення відповідних працівників щодо конкретних заходів впровадження.

Контроль за реалізацією заходів і регулювання їх виконання.

Отже, управління продуктивністю праці – це складне та комплексне завдання, однаково важливе для організації будь-якої сфери діяльності та будь-якого розміру, якщо вони планують досягти успіху у ринковій конкуренції. Реалізація цього завдання залежить від грамотної та скоординованої роботи економістів і менеджерів на всіх етапах програми.

 

Циклический характер экономического роста

Особенность рыночной экономики, проявлявшаяся в склонности к повторению экономических явлений, была замечена экономистами еще в первой половине ХIХ века.

В стремлении к беспредельному расширению своего производства, к завоеванию возможно большего рынка, который в каждый момент имеет пределы, владельцы капиталистических предприятий периодически сталкивались с перепроизводством товаров.

Пытаясь выявить причины перепроизводства, экономисты обратили внимание на периодичность таких явлений, как рост и ли падение спроса, увеличение объемов производства или его застой. Выявилась и определенная последовательность в чередовании указанных явлений.

Регулярно повторяющиеся за определенный промежуток времени колебания в движении общественного производства означают «циклический» характер его развития. Диапазон единичного цикла охватывает движение экономики от одного кризиса к другому.

На характер экономического цикла, его продолжительность, специфику проявления отдельных фаз могут оказывать влияние внешние и внутренние факторы.

К внешним факторам можно отнести:

- войны, революции и др. политические потрясения;

- открытия крупных месторождений золота, урана, нефти и др. ценных ресурсов;

- освоение новых территорий и связанная с этим миграция населения, колебания численности населения земного шара;

- мощные прорывы в технологии, изобретения и инновации, позволяющие коренным образом менять структуру общественного производства.

Среди внутренних факторов можно выделить следующие:

- физический срок службы основного капитала. Если в одной или нескольких отраслях начался бум, вызвавший резкое увеличение спроса на машины и оборудование, то вполне естественно предположить, что явление повторится через 10-15 лет, в течение которых эти машины и оборудование будут полностью изношены;

- личное потребление сокращение или возрастание которого сказывается на объемах производства и занятости;

- инвестирование, т.е. вложение средств в расширение производства, его модернизацию, создание новых рабочих мест;

- экономическая политика государства, выражающаяся в прямом и косвенном воздействии на производство, спрос и потребление.

Однако необходимо заметить, что масштабные изменения экономической системы не могут вызываться только внешними или только внутренними факторами. Поэтому многие современные экономисты указывают на то, что причина циклического движения заложена в сложном и противоречивом характере многообразных сил и факторов, оказывающих воздействие на движение рыночной экономики.

В движении экономического цикла наблюдается 4 последовательно проходящие фазы – «кризис», «депрессия», «оживление», «подъем».

Кризис – это нарушение равновесия в экономике, вызывающее снижение и приостановку производства, а в наиболее тяжелых случаях – даже разрушение производительных сил. Для рыночной экономики наиболее характерен кризис перепроизводства, который проявляется в следующем:

1) возникает перепроизводство товаров по сравнению с платежеспособным спросом на них, в результате масса уже произведенных товаров не находит сбыта;

2) вследствие превышения предложения товаров над спросом происходит резкое падение цен;

3) резко сокращается объем производства;

4) многие предприниматели терпят крах;

5) сокращение объема производства ведет к увеличению числа безработных, снижению жизненного уровня занятых и еще большему снижению спроса;

6) в кризисное состояние втягивается кредитная система, т.к. возникает лихорадочная погоня за наличными денежными средствами. В этой ситуации предприниматели готовы платить все возрастающие проценты за кредит, но массовое изъятие вкладов лишает многие банки возможности вернуть вкладчикам деньги, тем более предоставить ссуды. Многие банки становятся банкротами. Одновременно падает курс ценных бумаг.

За кризисом следует депрессия, в течение которой постепенно расходится избыток товаров (часть сбывается по низким ценам, часть портится). Реализация товаров возобновляется, падение цен прекращается, объем производства несколько увеличивается по сравнению с кризисным периодом. В то же время масса капиталов, не найдя себе применения в промышленности и торговле, стекается в банки, что увеличивает предложение свободных денег. Но в условиях, когда спрос на них незначителен, норма ссудного процента падает до минимума.

Оживление сопровождается незначительным повышение уровня производства, некоторым сокращением безработицы. Постепенно начинают повышаться цены и расти ссудный процент. На товарном рынке растет спрос на новое промышленное оборудование.

Наметившееся оживление охватывает все большее количество отраслей, втягивая в новый виток спирали новые капиталы. Подъем зачастую приобретает ажиотажный характер. Уровень производства превосходит достигнутый в предыдущем цикле. Лихорадочно растут цены. Безработица сокращается до минимума при одновременном существенном росте заработной платы.

Резко растет спрос на продукцию отраслей, определяющих тенденции в движении НТП. В связи с расширением масштабов производства инвестиционных товаров значительно возрастает спрос на сырьевые ресурсы, и цены на них растут. На фазе подъема усиливаются диспропорции, заложенные на фазе оживления. Экономики подходит к следующему витку.

Описанная картина изменений экономической системы на разных этапах цикла носит классический характер и в наиболее простом виде может быть изображена следующим образом (рис.10.1).

 

 

 


1 – фаза кризиса; 2- фаза депрессии; 3 – фаза оживления; 4 – фаза подъема или роста

В зависимости от причин и сроков длительности выделяют три типа экономических циклов:

1) краткосрочные циклы продолжительностью 3-4 года, получившие название циклов Китчина. Их причины экономисты связывали с колебаниями мировых запасов золота, а также с закономерностями денежного обращения;

2) среднесрочные циклы продолжительностью 10-20 лет. В качестве причин средних циклов одни экономисты называют кредитную сферу, а также периодическое обновление производственных сооружений и жилья, другие экономисты причину видели в износе и периодичности обновления основных фондов;

3) долгосрочные циклы (большие экономические циклы Кондратьева) продолжительностью 48-55 лет. Причину их возникновения связывают с нарушением долгосрочного равновесия, в основе которого лежит механизм накопления и распределения капитала, и последующим восстановлением этого равновесия; с цикличностью развития технического прогресса, динамикой использования нововведений.

 

10.2. Инфляция: понятие, виды, последствия

Как экономическое явление инфляция существует уже длительное время. Считается, что она появилась чуть ли не с возникновением денег, с функционированием которых неразрывно связана.

Под инфляцией обычно понимают избыток денег в обращении, что ведет к их обесценению и росту цен на товары и услуги. Инфляция означает рост общего уровня цен, измеряемого индексом цен.

Есть множество причин инфляции, однако в каждой стране складываются свои социально-экономические условия ее возникновения, в соответствии с которыми действует определенный набор инфляционных факторов.

Можно выделить внешние и внутренние факторы инфляции. К внешним факторам относятся:

- интернационализация хозяйственных связей, которая усиливает роль внешних факторов в развитии инфляции. Так, наличие инфляции в других странах влияет на динамику внутренних товарных цен через цены импортируемых товаров. Кроме того, центрбанк страны для создания собственных валютных резервов скупает иностранную валюту у коммерческих банков, выпуская для этих целей дополнительную национальную валюту, что увеличивает количество денег в обращении;

- падение курса национальной денежной единицы по отношению к валютам других стран. В результате этого, во-первых, растут внутренние цены на импортируемые товары, во-вторых, обмен иностранной валюты на национальную требует дополнительной денежной эмиссии;

- мировые экономические кризисы. Так, мировой структурный кризис 70-х годов ХХ в. вызвал рост цен на природные ресурсы в 7 раз, в том числе на сырую нефть – в 20 раз;

- состояние платежного баланса страны, ее валютная и внешнеторговая политика.

Внутренние факторы обусловлены состоянием экономики данной страны. Среди них можно выделить:

- дефицит госбюджета. Если он покрывается займами центрбанка страны, количество денег в обращении резко возрастает, что ведет к инфляции;

- расходы на военные цели. Они, во-первых, увеличивают расходную часть бюджета, являясь постоянной причиной бюджетного дефицита. Во-вторых, люди, занятые в военном секторе экономики, не создают потребительский продукт, а выступают на потребительском рынке только в роли покупателей, увеличивая платежеспособный спрос;

- расходы на социальные цели, не адекватные эффективности национальной экономики. В случаях экономических кризисов, спада производства уровень жизни населения снижается. Правительство стремится поддержать население путем дополнительных ассигнований на социальные цели, что ведет к увеличению количества наличных денег в обращении и усиливает инфляцию;

- инфляционные ожидания. Происходит «бегство от денег». Спрос начинает стимулировать предложение, что подстегивает рост цен;

- кредитную экспансию – расширение масштабов банковского кредитования сверх потребностей народного хозяйства, что вызывает эмиссию безналичных денег;

- чрезмерные инвестиции в отдельные отрасли экономики, например, в сельское хозяйство, не дающие должного экономического эффекта;

- структурные нарушения в экономике – диспропорции между накоплением и потреблением, спросом и предложением, доходами и расходами государства и другие факторы.

По темпам инфляции выделяют: умеренную (ползучую) (рост цен составляет до 10% в год); галопирующую (рост цен осуществляется скачкообразно от 10% до 200% в год); гиперинфляцию (рост цен более 200% в год); суперинфляцию (рост цен более 50% в месяц).

По степени сбалансированности выделяют сбалансированную инфляцию, при которой цены растут пропорционально на большинство товаров и услуг, и несбалансированную, при которой цены растут разными темпами для различных товаров.

По признаку ожидаемости: ожидаемая, которая ожидается и прогнозируется правительством и населением, и неожидаемая, которая характеризуется внезапным скачком цен.

По масштабу охвата можно выделить локальную инфляцию, имеющую место в отдельных странах, и мировую, охватывающую группу стран или целые регионы.

По характеру протекания различают открытую инфляцию, отличающуюся продолжительным ростом цен, и подавленную, возникающую при твердых «замороженных» розничных ценах на товары и услуги при одновременном росте денежных доходов населения. В этом случае товары исчезают с прилавков и переходят в разряд дефицитных, а цены растут на «черном рынке».

Выделяют также инфляцию спроса и инфляцию предложения. Инфляция спроса возникает как следствие избыточных совокупных расходов (совокупного спроса) в условиях, близких к полной занятости. Экономика может попытаться тратить больше, чем она способна производить. Поэтому избыточный спрос приводит к повышению цен на постоянный реальный объем продукции. Инфляция предложения (издержек) возникает как следствие повышения средних издержек на единицу продукции и снижения совокупного предложения. Повышение средних издержек сокращает прибыль и объем производства, который фирмы готовы предложить при существующем уровне цен. В результате уменьшается предложение товаров. Это уменьшение предложения повышает уровень цен.

Инфляция, являясь основным дестабилизирующим фактором рыночной экономики, оказывает значительное влияние на динамику экономического развития страны и уровень жизни населения. Ее воздействие зависит от темпов. Умеренная инфляция ведет к временному оживлению экономики в результате незначительного роста цен и нормы прибыли. Галопирующая, и тем более суперинфляция, наносят значительный урон народному хозяйству.

В условиях инфляции начинается кризис взаимных неплатежей. В результате продукция не продается, предприятия работают «на склад», затовариваются и вынужденно останавливаются. Начинается массовое сворачивание производства.

Инфляция наносит серьезный ущерб госбюджету. Обесцениваются как налоговые поступления в бюджет, так и его расходная часть, что требует его частой корректировки и изыскивания дополнительных средств. А это стимулирует инфляцию.

В условиях инфляции нарушается функционирование денежно-кредитной системы. Несут потери финансовые учреждения, выдающие кредиты, так как реальная денежная процентная ставка уменьшается на величину ежегодного процента роста инфляции.

Социальные последствия инфляции проявляются прежде всего в ухудшении жизни населения. Реальная зарплата постоянно отстает от инфляционного прироста цен на товары и услуги. В итоге падают стимулы к труду, ухудшается его качество. В условиях инфляции особенно страдают наименее защищенные слои населения, так как корректировка и индексация их доходов правительством отстает от темпов инфляции.

Обесцениваются сбережения населения, что подрывает стимулы к денежному накоплению. Несвоевременная выплата зарплаты, массовые увольнения из-за спада производства побуждают работников бороться за свои права, что усиливает социальную напряженность в обществе.

Налоговое законодательство обычно не успевает за темпами инфляции. В результате многие налогоплательщики автоматически из-за роста их номинального дохода попадают в более высокую группу налогообложения. Так происходит скрытая конфискация денежных средств у населения через налоги.

Таким образом, в условиях инфляции нарушается стабильность социально-экономических отношений общества. Часто меняющиеся цены перестают быть информационным ориентиром для производителей и покупателей. Нарушаются финансово-кредитные отношения. Деньги перестают выполнять свои функции. Сворачивается производство, население нищает. Стимулируются кризисные явления в социальной, экономической и политической сферах общества.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Що таке цивільна правоздатність фізичної особи? | Про визнання недійсним правочину, укладеного неповнолітнім Бондаренко Іваном Петровичем і Шевченко Іваном Васильовичем, який мешкає за адресою...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | <== 7 ==> | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.119 сек.) російська версія | українська версія

Генерация страницы за: 0.119 сек.